top of page

Love

Vedtaget på generalforsamlingen den 25. september 1844 og revideret i 1857, 1892, 1896, 1898, 1910, 1921, 1923, 1935, 1939, 1972, 1991, 1993, 1997 og 2010.

§ 1. Foreningens navn og formål

Foreningens navn er Kunst­nerforeningen af 18. November. Foreningens for­mål er at virke for kunstnerstandens interesser i ind- og udland og at fremme det personlige samvær mellem kunstnere.

 

§ 2. Foreningens medlemmer

Udøvende kunstnere, hjemmehørende eller bosat i Danmark, kan optages i foreningen. Enhver, der ønsker at indtræde i foreningen, skal foreslås optaget af to medlemmer. Alle ansøgere skal indsende  ansøgningsmateriale, der mindst skal indeholde en præsentation af nye værker. Bestyrelsen kan herefter optage vedkommende.

 

Sektion 1. Bildende kunstnere er f. eks. malere, grafikere, billedhuggere, kunsthåndværkere og arkitekter.

 

Sektion 2. Andre kunstnere er f. eks. forfattere, musikere, komponister, sangere og dansere. Antallet af medlemmer i sektion 2 må ikke overstige en tredjedel af foreningens samlede medlemstal.

 

§ 3. Nye medlemmers portræt m.m.

Enhver, der optages i foreningen, skal snarest aflevere et pasfoto og et egenhændigt arbejde.

 

§ 4. Afslag om optagelse af et medlem

Hvis optagelse af et medlem afslås, skal bestyrelsen efter opfordring af proponenterne begrunde afslaget, og proponenterne kan derefter indbringe spørgsmålet for generalforsamlingen.

 

§ 5. Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen sker skriftligt til bestyrelsen.

 

§ 6. Udelukkelse

Udelukkelse af et medlem kan vedtages på en generalforsamling. Dertil kræver 2/3 af de afgivne stemmer. Den, der agtes udelukket, må senest 8 dage inden generalforsamlingen være underrettet om, at et sådant forslag vil blive stillet.

 

§ 7. Meddelelser til pressen

Meddelelser til pressen om foreningens anliggender må ikke finde sted uden bestyrelsens samtykke.

 

§ 8. Fremmede kunstnere

Fremmede kunstnere kan indføres i foreningen som gæster ved et medlem, når bestyrelsen underrettes herom.

 

§ 9. Æresmedlemmer

Æresmedlemmer er sådanne kunstnere, som vælges dertil af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen, fordi de har gjort sig fortjente af kunsten eller af foreningen. Æresmedlemmer har samme rettigheder som ordinære medlemmer og er kontingentfrie.

 

§ 10. Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen. Bestyrelsen kan bevilge kontingentfrihed, hvis særlige forhold taler derfor.

 

§ 11. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af seks medlemmer valgt således, at den er bredest muligt sammensat fra de forskelli-

ge kunstarter. Den vælges af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed:

 

Formanden, tre medlemmer af sektion 1 og et medlem af sektion 2 samt en sekretær. Næstformand vælges af bestyrelsen ud af egen midte. Formand og bestyrelse vælges for 3 år ad gangen. Der vælges ligeledes tre suppleanter. Desuden vælges ved generalforsamlingen to revisorer og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted ved alle valg.

 

§ 12. Forretningsudvalg

Til varetagelse af den daglige administration af foreningen fungerer et forretningsudvalg, som består af formanden, Understøttelsesfondens formand, Frederiksgade 8 ejendommens administrator og sekretæren. Administrator vælges af bestyrelsen. Forretningsudvalget er underskriftberettiget på foreningens vegne. I særlige vigtige tilfælde underskriver samtlige bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 13. Formanden

Formanden underskriver på foreningens vegne og sammenkalder bestyrelsen, når han finder det påkrævet. Han er pligtig til at sammenkalde bestyrelsen inden 8 dage, hvis blot 2 af dens medlemmer kræver det. Bestyrelsens beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget.

 

§ 14. Sekretæren

Sekretæren forestår foreningens kontor, sørger for forretningernes gang og fører protokollen. Alle foreningens skrivelser kopieres og opbevares.

 

§ 15. Foreningens regnskab

Foreningens regnskab løber fra 1. januar til 31. december. Kassereren aflægger regnskab til bestyrelsen, som forelægger det for generalforsamlingen efter at have indhentet revisorernes erklæring. Bestyrelsen kan til enhver tid forlange en regnskabsoversigt af kassereren.

 

§ 16. Generalforsamlingen

Hvert år inden udgangen af april måned afholdes ordinær generalforsamling. Der indkaldes senest 14 dage forinden ved meddelelse til hvert enkelt medlem. På generalforsamlingen aflægges beretning for det forløbne år samt regnskaber til godkendelse. Valg af bestyrelsen m.v. foretages. Bestyrelsen kan forelægge forslag til ændringer af kontingentet.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde (skriftligt) senest tre uger inden generalforsamlingen.

På ordinær generalforsamling afgøres alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed, hvor intet andet er påkrævet. Valg og andre beslutninger kan foretages ved håndsoprækning, med mindre blot ét medlem kræver skriftlig afstemning.

 

§ 17. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af

bestyrelsen, eller når mindst 5% af medlemmerne ønsker det. Den indkaldes da med mindst 14 dages varsel som ved ordinær generalforsamling.

 

§ 18. Dirigent

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af forsamlingen. Over forhandlingerne optages

protokol, der har fuld beviskraft. Protokollen underskrives af dirigenten og mindst to bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 19. Ændring af lovene

Til ændring af foreningens love kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Hvis de ovennævnte betingelser ikke kan opfyldes, sendes forslaget til urafstemning.

 

§ 20. Ejendommen Frederiksgade 8

Anmeldelse og fortegnelse i forbindelse med opde-

lingen af foreningens ejendom, matr. nr. 535 Sankt Annæ Øster Kvarter, beliggende Frederiksgade 8, i ejerlejligheder er tinglyst den 9. juni 1986, hvorefter ejendommen administreres i henhold til foreningens vedtægter, lyst den 26. marts 1987, af en af bestyrelsen ansat administrator. Der udarbejdes hvert år resultatopgørelse for ejerlejlighedsforeningen og på grundlag heraf driftsregnskab for den del, som fortsat tilhører foreningen som restejendom, og dette regnskab forelægges på foreningens generalforsamling.

 

§ 21. Provenuet ved alle fremtidige salg af ejerlejligheder, der tilhører foreningen skal indsættes i anerkendt pengeinstitut til bedst mulig rente eller investeres i statsobligationer. Renter af den herefter til enhver tid værende kapital er bestyrelsen berettiget til at anvende til driften af ejendommen, matr. nr. 353 Sankt Annæ Øster Kvarter, beliggende Frederiksgade 8, dog først efter fradrag af 10% af det årlige renteafkast, der skal tillægges kapitalen og investeres som ovenfor nævnt.

Kapitalen kan kun anvendes i overensstemmelse med foreningens formål. En ordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, skal vedtage kapitalens anvendelse med 2/3 majoritet. En efterfølgende generalforsamling skal vedtage forslaget uændret (svarer til bestemmelsen om foreningens opløsning).

 

§ 22. Legaterne

Legaterne administreres i henhold til gældende vedtægter eller fundats. Regnskaberne forelægges på den årlige generalforsamling og indsendes til fondsregisteret i overensstemmelse med § 22 i lov om fonde og visse foreninger. Regnskaberne udsendes til hvert medlem med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

§ 23. Foreningens opløsning

Ved foreningens opløsning skal dens midler fremdeles tjene kunstneriske og kulturelle formål for bildende kunstnere. En ordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede, skal vedtage midlernes anvendelse med 2/3 majoritet. En efterfølgende generalforsamling skal vedtage forslaget uændret.

bottom of page