top of page

Leje af lokaler

Det er muligt for medlemmerne af Kunstnerforeningen at leje lokaliteterne på 4. sal efter nedenstående retningslinier.

Forespørgsel om leje bedes sendt til formanden, nielswamberg@get2net.dk

 

 

Når lejebeviset er underskrevet af lejer og udlejer (Kunstnerforeningen af 18. November), giver det lejer ret til at anvende foreningens lokaliteter på 4. sal t.v.

 

Den underskrevne genpart, depositum kr. 2.500 og leje kr. 500 skal betales senest 1 uge før, lokaliteterne lejes, hvorefter nøgle udleveres. Depositum tilbagebetales med evt. fradrag for skader og lignende efter lejens ophør. Bankkonto: 3347 1520416652.

 

Lejeforholdet omfatter lokalerne på 4. sal med inventar og udstyr for det angivne tidsrum. Evt. dans må kun finde sted i det lavloftede atelier. Fremleje må ikke finde sted, og husdyr må ikke medbringes.

 

Udlejer påtager sig intet ansvar over for lejeren, og der tegnes ingen forsikring, som dækker lejeren, pårørende eller gæster m. fl. Evt. klager over støj m.v. fra beboere i ejendommen eller naboejendommene er udlejer uvedkommende og påhviler alene lejeren. Det tilrådes at advisere underboere om støj m.v. en uge før lejen.

 

Lejeren har ansvaret for lokaliteterne, deres inventar og udstyr, herunder skulpturer, malerier m.v. Lejeren er erstatningspligtig for bortkomne ting samt for skader, der er opstået som følge af fejl og forsømmelse. Evt. skader meddeles udlejeren ved lejens ophør.

 

Det påhviler lejeren ved lejens ophør at aflevere lokaliteterne, inven­taret og udstyret i rengjort stand.

 

Evt. uoverensstemmelser om lejeforholdet afgøres efter dansk rets almindelige bestemmelser.

bottom of page