top of page

Beretning fra 2021

Si­den sid­ste ge­ne­ral­for­sam­ling den 27. september 2021 er 3 af vore medlemmer afgået ved døden. Grafikeren Ib Clausen, litograf og Joel Ballin Prismodtager Per Vendelbo Pedersen og maleren og Otto Bache Prismodtager Deolinda Fonceca. Æret være deres minde.

Vi har optaget­ 2 nye med­lem­mer siden sidste generalforsamling. Vel­kom­men til skulptør Rikke Stiig og arkitekt Troels Grum-Schwensen. Vi er i dag 208 medlemmer eller 3 færre end ved sidste generalforsamling..

 

For­e­ning­en har i løbet af 2021 haft no­gle dej­li­ge mu­sik­af­te­ner, ud­stil­ling­er, foredrag, film, men – grundet corona - ingen skovtur, fester eller fra januar til september ingen croquis aftener.

 

I februar og de efterfølgende måneder udstillede maleren Pia Fonnesbech. Hendes præsentation den 22. februar med den efterfølgende debat foregik online, grundet corona.

 

Den 15. marts præsenterede maleren og street artisten Jacoba Nieport sine gavlmalerier fra ind- og udland. Alt sammen foregik via Zoom.

 

Den 26. april fortalte keramiker, tekstilkunster og grafiker Anna Stahn  om sig selv og sine mange forskelligartede arbejder. Det hele foregik via Zoom. 

 

Den 24. maj overværende 35 medlemmer med corona-pas i Admiral Gjeddes Gaard koncert med Linda Parenicova, Therese Åstrand Radev, Bohumila Jedlickova og Bruno d´Espiney, der spillede kompositioner af Ludwig van Beethoven og Joseph Haydn.

 

September måneds udstiller var billedkunstner Sibelle Tvermoes, der den 6. præsenterede og svarede på spørgsmål og kommentarer fra medlemmerne til sin udstilling.

Derefter blev - lidt forsinket og igen grundet coronaen - Kunstnerforeningens Pris for 2020-21 uddelt. Og prisen gik til maleren Mogens Kischinovsky.

Aftenen sluttede med koncert med Nightgale String Quartet, der spillede kompositioner af Hayn, Koppel og Rud Langgaard.

 

Den 27. september afholdtes generalforsamling, hvor den valgte dirigent blev vor nye administrator, advokat Carl H. Petersen. Omkring 35 medlemmer deltog i mødet, der forløb uden den store dramatik.

 

Den 4. oktober præsenterede Metalgrafik-holdet sin udstilling. Holdet bestod af Ulla Heegaard, Bodil Rosenberg, Regitze Steinbruch, Birgitta Hallberg, Elisabeth Ryde, Marianne Tümmler, Eva Nedergaard, Pia Fonnesbech, Kirsten Wilhelmsen, Lone Villaume, Sarah Maria Fritsche, Per Frederiksen og Thomas Wiesner.

Samme aften holdt forfatteren Peter Løhr foredrag med lysbilleder om vort tidligere medlem Johan Thomas Lundbye (1818 - 1848).

 

Den 1. november præsenterede maleren Mogens Kischinovsky, som Kunstnerforeningens Prismodtager, sin udstilling med tegninger, malerier, tryk og en bronzeskulptur.

Bagefter vistes formandens dokumentarfilm fra 2020 »Værsgo' at ta' plads« om hans besøg i Weil am Rhein i Tyskland.

 

22. november afholdtes Bertelaften. 35 medlemmer deltog og via taler og hurraråb hyldede Bertel Thorvaldsen og os selv. Thorvaldsen fyldte den 19. november 251 år, og vi blev den 18. november 179 år. 

Lisbet Groth-Jensen, Hanne Erlandsen og Regitze Steinbruch stod for alt det praktiske ved det særdeles hyggelige arrangementet.

 

December måneds udstiller var billedkunstner Jonas Meyer Petersen, der den 6. præsenterede sine værker, hvoraf de fleste var udført via en iPad.

Derefter opførte skuespilleren Fritze Hedemann og TV-journalisten Frantz Howitz deres meget underholdende og morsomme »Salon H. C. Andersen«. 

 

I år har vi benyttet lo­ka­li­teter­ne i næsten alle månederne. Man­dags-, ons­dags-, tors­dags­hol­de­ne samt grafikholdene har al­le væ­ret vel­be­søg­te, når det var muligt for coronaen. Og sangkoret fylder hver anden onsdag lokalerne med gode, gamle toner. Derfor en stor tak til Søren Birk Pedersen, Jeff Ibbo, Regitze Steinbruch og Eva Nedergaard. Hele som­me­ren har lo­ka­ler­ne igen været lej­et ud til modelmaling m.m.

 

Og en stor tak til Peder Musse, som igen har sørget for, at vi får nogle af Danmarks bedste musikere til at give koncert i vort lokale med skøn, klassisk musik.

 

Be­sty­rel­sen i Kunstnerforeningen har i 2020 indtil generalforsamlingen i september be­stå­et af næst­for­man­den Regitze Steinbruch, kas­se­re­ren Eva Nedergaard, se­kre­tæ­ren Mo­gens Kischi­novsky og med­lem­mer­ne Thomas Wiesner, Hanne Erlandsen, Klaus Seyffart, Lisbet Groth Jensen og Steen Eilers samt un­der­teg­ne­de. Jeg vil ger­ne be­nyt­te lej­lig­he­den til at tak­ke al­le i be­sty­rel­sen for et godt og udbytterigt samarbejde. Mange tak også til vor administrator, advokat Carl H. Petersen og hans stab af medarbejdere. Og slutteligt mange tak til Sibelle Tvermoes, der har sørget for at renholde 4. salen og Grafikkælderen. Og til sidst, men ikke mindst, til chefen i køkkenet Annie Former.

 

Ni­els Wam­berg, for­mand

bottom of page