Generalforsamling 2019

Referat

Generalforsamlingen i Kunstnerforeningen af 18. nov.

29. april 2019

 

1. Advokat Mads Cramer blev valgt som dirigent.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig.
Fremmødte medlemmer: 48
Regitze Steinbruch skriver referatet.

2. Thomas Wiesner og Sibelle Tvermoes blev valgt som stemmetællere.

3. Formandens beretning om foreningen virke blev taget til efterretning.

4. Beretningen om Kunstnerforeningen af 18.nov.´s Fond blev taget til efterretning.

5. Foreningens regnskab blev vedtaget, enstemmigt.
Fondens regnskab blev vedtaget, enstemmigt.


Advokaten fremlagde ejendommens regnskab. Det blev vedtaget, enstemmigt.

6. Per Vendelboe begrundede sine forslag om, at rekruttere flere unge til foreningen, optagelseskriterier og et optagelsesudvalg.
Herefter opstod en livlig debat blandt medlemmerne. Et lille udpluk:
Kan man synliggøre foreningen ved opslag på uddannelsesinstitutioner?
Vi har brug for unge medlemmer ellers dør foreningen ud.
Drøftelse af de lovændringer om optagelse, der blev vedtaget for 10 år siden.
Er optagelseskriterierne for skrappe?
Der må laves nye regler, som indrettes til yngre kunstnere.
Er der overhovedet et problem i foreningen?
Kan man optages i foreningen bare på sin uddannelse? Nej, alle optages på deres nyere værker + 2 stillere.
Hvem er egentlig ung?

Generalforsamlingen besluttede at afholde et orienterende medlemsmøde om optagelseskriterier, hvor Per Vendelboes forslag kan udmøntes.

Ole Damsbo fremlagde sit forslag om medlemsmøde om fremtiden i Kunstnerforeningen, flytning til andre lokaler og salg af lejligheden 3.th.
Han indledte med at fortælle om sit syn på bestyrelsen og foreningen og gik derefter over til at procedere for salget af den ledige lejlighed. Han fremhævede, at manglen på elevator forhindrer mange af foreningens medlemmer i at komme til foreningens arrangementer. Der skal flere unge medlemmer, ellers dør foreningen ud. Der skal laves et fotogravureværksted, med adgang direkte fra gadeplan for at lokke flere unge kunstnere til. Foreningen skal sælge lejligheden for at få råd til at flytte et andet sted hen.

Herefter opstod en livlig debat blandt medlemmerne om foreningens virke og foreningens fremtid, herunder om salg af lejligheden. Kan man konvertere lejligheden til erhverv og bruge den selv? Nej, det kan man ikke ifølge lovgivningen. Kan man bruge pengene til at købe en lejlighed i Rom? Elevatorspørgsmålet blev drøftet.
Er vi for gamle? Gør vi bare som vi plejer, trænger vi til fornyelse? Hvordan skal vi forny os? Skal vi forny os? 
Bestyrelsen har planlagt et medlemsmøde om fremtiden, hvor mange vil dukke op til det? Skal eventuel afstemning om spørgsmålene ske personligt eller kan det ske pr. mail? Hvor meget er lejligheden værd? Hvor meget er hele huset værd? Hvad er det for en renovering, der er i gang? Hvad er huslejen? Kan man blive skrevet op til lejligheden? Hvor mange lejligheder ejer vi? Er Niels Wambergs lejlighed også en lejlighed? Ja. Vi ejer 4 lejligheder, lokalerne på 4.sal og grafikkælderen. Hvor skal vi flytte hen? Ud på Nyholm, til en baggård i St. Kongensgade…  En villa på Frederiksberg?
Hvilken kunst laver de unge i dag? Maler de? Har vi brug for computere, eller har de deres egne mobiltelefoner, laver de kunst i hånden og tegner croquis eller laver de fotogravure? Hvor mange medlemmer kommer i foreningen, det er de samme 50 vi ser hver gang. Hvor mange er vi? 206. Der er lige nogen der er døde, er det med eller uden dem? Uden.
Det er den mest attraktive lejlighed i København. Nu kommer Metroen snart, så bliver det nemt at komme til foreningen…

Bestyrelsen har besluttet at afholde et medlemsmøde om fremtiden i foreningen.
Derfor skulle generalforsamlingen (ifølge Ole Damsbos) forslag stemme om at sætte udlejning og renovering af lejligheden 3.th. i stå indtil da.


Dem, der stemmer for, at stoppe udlejning og renovering stemmer: ja (21 stemmer)
Dem, der stemmer for, at der kan disponeres over lejligheden stemmer: nej (20 stemmer)
2 blanke stemmer.

7. Foreningens budget blev vedtaget. Kontingentet blev nedsat til 350,- kr.

8. Forlagene til revision af foreningens love blev gennemgået. Der var ændringsforlag til et enkelt punkt om antallet af medlemmer i bestyrelsen. Dette forslag blev godkendt og indgår i lovforslaget.
Der var afstemning ved håndsoprækning, for at se, om der var interesse for forslaget om lovændringer. Det var der!
Da der var for få fremmødte medlemmer til at kunne stemme om lovændringen, skal den sendes til urafstemning blandt alle foreningens medlemmer.

9. Valg til bestyrelser.
Formand Niels Wamberg blev genvalgt med applaus!


Thomas Wiesner blev valgt til bestyrelsen for 3 år, Christian Ulrik Schmidt blev valgt til bestyrelsen for 1 år.
Steen Ejlers blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

Poul Farlov blev valgt som revisor.

Lis Pallesen blev genvalgt til bestyrelsen for Kunstnerforeningens af 18.nov. Fond.

10. Niels Wamberg blev udnævnt til æresmedlem af Kunstnerforeningen af 18.nov.

11. Intet under eventuelt.

 

Regitze Steinbruch/6.5.2019

Referatet signeret af dirigenten Mads Cramer og bestyrelsesmedlemmerne Christian Ulrik Schmidt og Thomas Wiesner.