top of page

Beretning fra 2008

To af vo­re med­lem­mer er i årets løb af­gå­et ved dø­den. Billedkunstneren og tidligere medlem af bestyrelsen John Rasmussen og fløjtenisten og tidligere medlem af bestyrelsen Peter Bondesen. Ære være deres minde.   

 

Si­den sid­ste ge­ne­ral­for­sam­ling den 28. april 2008 har vi optaget­ 19 nye med­lem­mer. Vel­kom­men til grafiker Ib Clausen, grafiker Peter Tang, arkitekt Per Frederiksen, billedkunstner Kirsten Lone Andersen, billedkunstner Lone Ingelise von Bülow, arkitekt Lasse Andersen, arkitekt Lotte Wissing, tegner Jan Kozon, litograf Per Vendelbo, tegner Niels Lundwall Nielsen, maler Bent Hedeby Sørensen, tegner og maler Jan Petersen, arkitekt Torben von Bülow, grafiker Carl Vang Petersen, grafiker Lene Moeller Wilson, maler Jørgen Teik Hansen, grafiker Pernille Kløvedal Helweg, grafiker Cecilie Egerud og billedkunstner Vibeke Winberg. Vi er i dag 205 med­lem­mer.

 

For­e­ning­en har i løbet af 2008 haft no­gle dej­li­ge mu­sik­af­te­ner, ud­stil­ling­er, fo­re­drag, skovtur med museumsbesøg og kirkebesøg, film og fester. Året begyndte den 7. januar med en udstilling og en koncert. Grafiker Lea Boruszek, som havde modtaget Otto Bache legatet, præsenterede sine elegante grafiske arbejder og fortalte om dem. Herefter spillede de forrygende Nordiske Spillemænd. Den 4. februar viste og fortalte maleren Mathilde Fenger om sine flotte og fashi­o­ne­rende oliemalerier. Den 24. februar havde vi et yderst interessant foredrag af galleriejer Patricia Asbæk. I strid snestorm den 17. marts spillede de fantastiske »Med tre til tango«, og den 7. april præsenterede billedhugger og grafiker Gudbjörg Benediktdóttir sine fine grafiske kunstværker og fortalte om dem. Skovturen gik med bus den 17. april til det nyopførte Fuglsang Kunstmuseum på Lolland. Vi spiste frokost på Damme Kro i Askeby og så derefter Elmelund Kirke, Møens Klint og Geocentret. Generalforsamlingen afholdtes den 28. april med mange deltagere og spændende debatter. Efter sommerferien præsenterede designeren og maleren Martine Norings den 1. september sine interessante og smukke skitser til en børnebog. Derefter spillede 6 violinister fra Radioens Symfoniorkester et specialarrangement af koncertmester Boris Samsing. Tidligere chefredaktør, forfatter Georg Metz holdt et spændende foredrag om den danske sangbog. Det var den 22. september. Den 6. oktober viste og fortalte maleren Søren Birk Pedersen om sine smukke tegninger og akvareller gennem et halvt liv. Vi havde filmaften den 20. oktober, hvor vi så 3 af formandens dokumentarfilm »Que tal una taza de café?«, »Gola Gola« og »Trebacz«. Bertelaften afholdtes den 17. november.  Alle medlemmer var blevet anmodet om at levere et kunstværk til udstilling. 92 havde fulgt opfordringen. Der var evergreen-koncert med David Besiakov, Jonathan Bremer og Mikkel Bøg, Otto Bache’s legater uddeltes til billedhuggeren Josef Salamon og maleren Allan Malchau, og aftenen afsluttedes med den traditionsrige punch. Året afsluttedes med julemødet den 15. december med hyggelig bordopdækning, julegaver til alle, 10 mands sømandskor fra Helsingør og Jeff Ibbo’s julekunstquiz. Samtidigt med alle disse arrangementer begyndte vi at få halvdelen af taget renoveret. Blandet andet med nyt skifer, ny isolering, nye skorstene og nye inddækninger.

 

Også i år har vi benyttet lo­ka­li­teter­ne i alle månederne. Man­dags-, tirsdags-, ons­dags-, tors­dags­hol­de­ne samt gra­fik­værk­ste­det har al­le væ­ret vel­be­søg­te. Hele som­me­ren var lo­ka­ler­ne igen lej­et ud til modelmaling m.m.

 

Be­sty­rel­sen i Kunstnerforeningen har i 2008 be­stå­et af næst­for­man­den Poul Jensen, kas­se­re­ren Eva Nedergaard, se­kre­tæ­ren Mo­gens Kischinovsky og med­lem­mer­ne Le­na Bid­strup, Ben­te Drai­by, Jeff Ibbo, Ul­la Ljung­kranz, Aase Charlotte Lundqvist samt un­der­teg­ne­de. Vor musikalske rådgiver har været Bo­ris Sam­sing. Jeg vil ger­ne be­nyt­te lej­lig­he­den til at tak­ke al­le i be­sty­rel­sen og rådgiveren for et godt og udbytterigt samarbejde. Mange tak også til vor tilbagevendte administrator, advokat Camilla Kisling. Og slutteligt mange tak til Vinnie Vöge, der holder grafikkælderen ren og til chefen i køkkenet Anni Former.

 

Ni­els Wam­berg

for­mand

bottom of page