top of page

Beretning fra 2006

Si­den sid­ste ge­ne­ral­for­sam­ling den 24. april 2006 har vi op­ta­get 11 nye med­lem­mer. Vel­kom­men til danser Jytte Kjøbek Jorn, maler Jette Debois, maler Reza Kolli, billedhugger Liselotte Pedersen, billedkunstner Cecilia Dræger, maler, billedhugger, grafiker og maler Lis Nogel,  billedkunstner Poul Frederiksen, billedkunstner Kristina Kudsk, arkitekt Bente Lange, maler Annika Baasch og billedkunstner Ninna Feldvoss.

Vi er i dag 175 med­lem­mer.

 

To af vore medlemmer, et ganske nyt og et medlem, der netop har rundet de 80, Bente Lange og Helle Thorborg, har foræret Kunstnerforeningen hver en bog, »Thorvaldsens Museum« og »Billedet er mit sprog«. Begge bøger er på vort bibliotek og kan udlånes til interesserede medlemmer. Endnu en gang: tusinde tak.

 

For­e­ning­en har i løbet af året haft no­gle dej­li­ge mu­sik­af­te­ner, ud­stil­ling­er, fo­re­drag, museumsbesøg, film og fest. Året begyndte med en dobbelt udstilling. Væver Charlotte Schrøder og arkitekt Bente Draiby præsenterede deres smukke billedtæpper og malerier. Begge var modtagere af sidste års Otto Bache pris. Derefter kom to af jazzens store navne altsaxofonisten Christine von Bülow og guitaristen Jacob Fischer og spillede de rigtig gode evergreens. Samme måned havde vi filmaften. Først vistes formandens dokumentarfilm »I Kina bor kineserne«. Derefter introducerede instruktøren Nils Vest sin film »Arkitekten, der blev væk«, som ivrigt bagefter blev diskuteret med arkitekterne Michael Varming og Erik Hansen. I februar fortalte og præsenterede keramikeren Carsten Hansen sine smukke tryk på en fornem udstilling, og senere ligeledes i februar fortalte i mange timer læreren Laila G. Kanafani om børn, kunst og kreativitet i Libanons flygtningelejre. Marts måned indledtes med en flot udstilling af Torsdagsholdets medlemmer. Kvindernes Internationale Kampdag blev markeret med et indlæg af formanden for Kvindelige Kunstneres Sammenslutning Lise Ring, hvorefter vi så film om kunstnerne Jane Muus og Vibeke Tøjner. Marts måned afsluttedes med en dejlig koncert med Hans Dal, der sang og spillede på sin guitar.  Kaligraf Regitze Steinbruch kan ikke alene skrive smukt, men også tegne smukt, hvilket hun viste på sin udstilling i april måned. Ligeledes i april var 50 medlemmer og gæster med bus på besøg på J. F. Willumsens Museum i Frederikssund, hvor vi også spiste frokost. Vi fortsatte derefter til Frederiksborg Slot i Hillerød for at se porttårnet, kirketårnet, loftet over riddersalen samt kirkekælderen med samlingen af gibs­afstøbninger og den spændende udstilling af portrætter. Forårssæsonen afsluttede med en yderst velbesøgt generalforsamling. Efterårssæsonen begyndte i september med formandens dokumentarfilm »Buddha og Thai«, hvorefter maleren Vladimir Voronin præsenterede sine smukke malerier samt bronze- og gipsfigurer. I oktober var det Inger Lut Debois, der fortalte om sine dejlige billeder. I samme måned havde vi en yderst velbesøgt debataften, hvor vi drøftede optagelsesbetingelserne for medlemskab, og senere i oktober - og takket være billedkunstneren Ninna Feldvoss - et herligt besøg på Kastrupgårdsamlingen, hvor vi så en udstilling om maleren Niels Larsen Stevns, informativt præsenteret af museumsinspektør Inger Dybbro og bestyrelsesformand Poul Feldvoss. Og måneden afsluttedes med endnu en flot og farverig udstilling i vore lokaler af maleren Mogens Kischinovski. Bertel-aften blev markeret med en koncert for to strygere. Peter Fabricius og Andreas Orlowitz. Utroligt smukt! Derefter tildeltes malerne Deolinda Fonseca og Jeff Ibbo hver Otto Bache’s hæderspris. Ugen efter var det Metalgrafikholdet, der fortalte og viste deres flotte kunstværker, og året sluttede af med julemødet, hvor vort nye medlem Reza Kolli havde inviteret en iransk trio til at spille folkemusik for os. Senere kom sangeren Ann Farholt og guitaristen Henrik Bay med julesange og gamle evergreens. Aftenen sluttede af med julekunst-quis, arrangeret af Jeff Ibbo og Poul Jensen.

 

Også i år har vi benyttet lo­ka­li­teter­ne alle månederne. Man­dags-, tirsdags-, ons­dags-, tors­dags­hol­de­ne samt gra­fik­værk­ste­det har al­le væ­ret vel­be­søg­te. Hele som­me­ren var lo­ka­ler­ne igen lej­et ud til modelmaling m.m.

 

Takket være en arkitektonisk indsats af næstformanden Poul Jensen er grafikværkstedet blevet kraftigt moderniseret og velindrettet. Det er ligefrem blevet smukt. En speciel tak til Poul for dette flotte arbejde. 

 

Be­sty­rel­sen i Kunstnerforeningen har i 2006 be­stå­et af næst­for­man­den Poul Jensen, kas­se­re­ren Eva Nedergaard, se­kre­tæ­ren Mo­gens Hø­ver og med­lem­mer­ne Le­na Bid­strup, Ben­te Drai­by, Jeff Ibbo, Ul­la Ljung­kranz, Aase Charlotte Lundqvist samt un­der­teg­ne­de. Vor musikalske rådgiver har været Bo­ris Sam­sing. Jeg vil ger­ne be­nyt­te lej­lig­he­den til at tak­ke al­le i be­sty­rel­sen og rådgiveren for et godt og udbytterigt samarbejde. Tak også til vor administratorer, advokaterne først Camilla Kisling og senere Judy Jakobsen og Anne Marie Oksen samt Line Møller Sigsgaard. Og slutteligt mange tak til Rasmus, der gør rent i grafikkælderen og til cheferne i køkkenet: først Åse, så Rikke, så en anden Rikke og sidst men ikke mindst Anni Former.

 

Ni­els Wam­berg

for­mand

bottom of page