top of page

Beretning fra 2004

Tre af vore medlemmer er i årets løb afgået ved døden: maleren Eva Beÿer, billedhuggeren Hardy Jacobsen og maleren Susanne Raaschou-Nielsen. Ære være deres minde.

 

Siden sidste generalforsamling den 26. april 2004 har vi optaget 12 nye medlemmer. Velkommen til maleren Mathilde Fenger, tegner og kalligraf Regitze Steinbruch, billedhugger Marianne Miller, billedkunstner Lotte Kjøller, arkitekt og keramiker Elisabeth Selchau, maler Maria Bloch, grafiker Mette Johanne Plum, grafiker Gudbjörg Benediktdottir, maler og grafiker Anne Maria Udsen, tekstilkunstner Birgitta Hallberg, arkitekt Bent Frank Andersen og arkitekt Mogens Fich. Vi er i dag 164 medlemmer, i 200 året for H. C. Andersens fødsel. Andersen var ikke medlem af Kunstnerforeningen, men ...

 

Et karneval afholdtes i 1860 i Casino, som lå ovre i Amaliegade. Overskuddet fra festlighederne skulle gå til genopbygning af Frederiksborg Slot. Slottets indre – undtagen slots­kirken – samt spir og tage var blevet ødelagt ved en voldsom brand året før. Casino var pyntet op som aldrig før. Som blomstermaler William Hammers Tryllehave. Der var, som det er beskrevet i et nummer af Illustreret Tidende fra dengang, en broget mængde af orientalske drapperier, baldakiner, lamper, lys, harper, skjolde, guldfade og vifter af strudsefjer. Det hedder videre, at de kunstige og naturlige blomster smeltede sammen, så det var umuligt at skelne, hvad der var lånt fra Den kgl. Blomsterhave, og hvad der skyldes blomstermaler Hammer. Der var store malerier, der i sammenhæng dannede udsigten gennem buer ved en veranda til et kystparti på Madeira, malet af Carl Frederik Sørensen. Det er ham, der i dag står på kaminen.  Der var desuden en kæmpe stor frise af dekorationsmaler Carl Frederik Aagaard, som i øvrigt senere i 1883 blev formand for foreningen. Formanden for foreningen den gang, forfatteren Erik Bøgh havde skrevet en teaterforestilling om de gamle italienske maske­figurer og Prins Carneval. Og endelig havde digteren H. C. Andersen til festen og i dagens anledning skrevet et digt til melodien: Der vanker en Ridder.

 

Første vers af de 5 lyder sådan:

 

Med vajende faner, med sang og med spil

med roser og yndige blommer,

til kongeborgen nu drage vi vil

og fejre vor fest i Skærsommer.

 

Og Kongeborgen er altså Frederiksborg slot. Karnevallet blev nu ikke den helt store succes, som foreningen havde håbet på. Det betalende publikum, aristokratiet, udeblev. Det skyldtes, at slottet i de sidste år var knyttet til erindringen om, at Danmarks konge Frederik den VII huserede der med Grevinde Danner. Man ville ikke bidrage til en genopførelse af slottet og dermed til kongens uhumske levevis. Men interessen fra aristokratiet for deltagelse i foreningens karnevaller blev dog senere anderledes.

 

Men tilbage til 2004. Foreningen har i løbet af året haft nogle dejlige musikaftener, udstillinger, foredrag, studietur og fester samt som noget nyt filmaften. Året begyndte med Victoria Friis’ præsentation af sin udstilling af smukke og detaillerede akvareller. Victoria Friis var modtager af sidste års Otto Bache pris. Præsentationen blev efterfulgt af guitarspil og viser spillet og sunget af Mårten Karlholm. I februar viste lithografiholdet sine værker, præsenteret af René Tancula. I samme måned fortalte filminstruktøren, skuespilleren og billedkunstneren Erik Clausen om sig selv. Bestemt ikke kedeligt! Den 1. marts fortalte Hanne Gårde Salamon om sin udstilling af smukke, farverige emaljeværker. Senere i marts måned havde vi koncert med en ad hoc til lejligheden sammensat kvintet med Wladislaw Marcwinski, Riikka Westerlund, Rasmus Nørby Hansen, Per Nørby Hansen og Richard Krug. Billedkunstneren Karen Bjerregaard præsenterede i april sine meget smukke tryk, der blev studeret med stor interesse. 43 medlemmer og gæster deltog i årets skovtur, der førte os med bus til Helsingør og med færgen over Øresund til Dunker’s Kulturhus og Norra Hamnen i Hälsingborg, videre til kirken i Klippan for at ende i Lund, hvor vi bl.a. besøgte Domkirken og så det nye bibliotek udefra. Hjemturen gik over Øresundsbroen. Dagen efter  den 26. april afholdt vi vor generalforsamling. Efter sommerferien vistes en smuk mindeudstilling for maleren Lis Stoltenberg, præsenteret af Knud Brogaard.. Samme aften spillede vort dejlige husorkester Kontra-Kvartetten. Traditionen tro sluttede vi aftenen af med punch. I oktober var udstillingsvæggene prydet af spændende tegninger og malerier udført af Mette Vallentin. Senere i samme måned fortalte galleriejer og oliefyrshandler Kai Lang om sig selv. Bestemt heller ikke kedeligt! Den 1. november viste maleren Gertrud Winberg os sine dejlige oliebilleder og fortalte om dem. Den 3. november havde vi premiere på foreningens filmaften. Vi så som forfilm undertegnedes stemningsrapport fra årets filmfestival i Cannes, en 3 films om henholdsvis maleren Paul Cezanne, om grafikerne Mogens Andersen, Ib Spang Olsen, Frans Kannik og om Palle Nielsen. På Bertelaftenen havde vi besøg af de fantastisk musikalske Comedian Harmonists, 4 hyldest-sangere i kjole og hvidt. Maleren og grafikeren Regnar Jensen modtog årets Otto Bache legat, uddelt af Otto Bache’s barnebarn Claus Bache. Vi havde også besøg af en jazz-duo bestående af sangeren Henriette Clemens og pianisten Henrik Metz, der smukt præsenterede gode evergreens. I hele december måned var væggene dækket med mandagsholdets mange croquistegninger, udført af omkring 20 kunstnere. Året sluttede med julemødet, hvor Christoffer Fabricius sang og spillede på guitar. Derefter  var der julegaver til alle og helt ef­ter bo­gen: bing­o­spil un­der kyn­dig le­del­se af Ver­ner Ul­dahl og Jør­gen Wendt og med masser af præmier. Alt dette kan naturligvis kun lade sig gøre, hvis medlemmerne i rette tid betaler kontingentet. Og det er glædeligt at kunne konstatere, at de fleste medlemmer gør det. Vi har dog bedt vor kasserer om i 2005 at være skrappere. Vi har set os nødsaget til at opkræve et administrationsgebyr på 30 kr. hos dem, der ikke betaler til tiden.

 

Også i år har vi benyttet lokaliteterne alle månederne. Mandags-, tirsdags-, onsdags-, torsdags­holdene samt grafikværkstedet har alle været velbesøgte. Hele sommeren var lokalerne igen lejet ud til modelmaling m.m.

 

Og så et lille hjertesuk. Det er af stor betydning for Kunstnerforeningens økonomi, ikke mindst køkkenets økonomi, at I køber øl, snaps, vin, vand, kaffe og kage til jeres aftensmad, når vi mødes om mandagen. Ved at komme kl. 18 og være med i fællesskabet – og ikke kl. 19, som flere gør – er man med til at højne det sociale samvær, som er så utroligt vigtigt for vor forening.

 

Bestyrelsen i Kunstnerforeningen har i 2004 bestået af næstformanden Poul Jensen, kassereren Bente Draiby, sekretæren Mogens Høver og medlemmerne Lena Bidstrup,  Jeff Ibbo, Ulla Ljungkranz, John Rasmussen, Boris Samsing samt undertegnede. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle i bestyrelsen for et godt og udbytterigt samarbejde. Tak også til Inger-Marie Jørgensen og Eva Nedergaard, der står for album-registrering af vore nye medlemmer, og til vor administratorer, advokat Camilla Kisling og Line Møller. Og slutteligt mange tak til de 3, der holder den praktiske orden på det hele: Åse, Rasmus og Lille Olga.

 

Niels Wamberg

formand

bottom of page