top of page

Beretning fra 2000

Det har væ­ret et me­get travlt og be­gi­ven­heds­rigt år, hvor Ber­tel Thor­vald­sens 232 års fød­sels­dag den 19. no­vem­ber blev mar­ke­ret på vær­dig vis den 18. no­vem­ber.

Si­den sid­ste ge­ne­ral­for­sam­ling den 10. april 2000 har vi op­ta­get 8 nye med­lem­mer. Vel­kom­men til Ing­er Aren­dahl Sen­sti­us, De­o­lin­da Fon­se­ca, Ma­ri­an­ne Schou Ni­el­sen, Hans Ny­gaard, Hans Pau­li Ol­sen, Li­se Ring, Åse Kal­mer Ste­en­sen og Gret­he Tran­berg. Vi er i dag 139 med­lem­mer.  

 

6 af vo­re med­lem­mer er i årets løb af­gå­et ved dø­den. Jeg vil be­de for­sam­ling­en om at rej­se sig og min­des ma­le­ren Ha­rald Böh­ling-Pe­ter­sen, por­træt­ma­le­ren Hel­ge Fre­de­rik­sen, bil­led­hug­ge­ren Mo­gens Ja­cob­sen, ma­le­ren Pal­le Pelt, ma­le­ren Mar­git Bag­ge Ri­is-Han­sen og for­fat­te­ren Jo­han Se­ve­rin.

 

For­e­ning­en har igen i 2000 haft no­gle dej­li­ge mu­sik­af­te­ner, ud­stil­ling­er og fo­re­drag, som al­le er om­talt i vor nye gæs­te­bog, som bog­bin­der Ole Lund­berg så smukt har kre­e­ret. Vi har hørt mu­sik med gui­ta­ris­ten Jens Bang-Ras­mus­sen og sang­e­ren Ole Hvid­man, Kon­tra Kvar­tet­tens cel­list Hans Ny­gaard og gui­ta­ris­ten Bo­ze­na Wet­cha­etz (ved ju­le­mø­det) og vort hus­or­kes­ter Kon­tra Kvar­tet­ten med op­er­a­sang­e­ren Mi­cha­el. Bo­ris Sam­sing har skre­vet for­e­ning­ens bord­sang, som vi dog end­nu har lidt svært ved at synge. Ber­tel­af­te­nen den 18. no­vem­ber blev en me­get mun­ter af­ten. Al­le med­lem­mer­ne var ud­klæd­te som vo­re kol­le­ger så ud i 1842. På den­ne dag blev gra­fi­ke­ren El­ly Sul­kjær Wes­ter­gaard hæ­dret med Ot­to Ba­che le­ga­tet. I ja­nu­ar for­tal­te gra­fi­ke­ren og Ot­to Ba­che-pris­mod­ta­ger fra 1999 Ka­ren Høj­gaard om si­ne ud­stil­le­de dy­re­bil­le­der m.v. I fe­bru­ar for­tal­te Knud Bro­gård om si­ne dej­li­ge land­skabs­bil­le­der, og i marts ud­stil­le­de og for­tal­te li­to­gra­fi-hol­det 5 kunst­ne­re om de­res ud­stil­ling. I sep­tem­ber ud­stil­le­de og for­tal­te væ­ve­ren Le­na Bid­strup om si­ne smuk­ke bil­led­tæp­per. Ma­le­ren Vic­to­ria Fri­is præ­sen­te­re­de si­ne fi­ne teg­ning­er og ma­le­ri­er i ok­to­ber og blev i no­vem­ber ef­ter­fulgt af spæn­den­de træ­ar­bej­der m.v. og fo­re­drag af ma­le­ren Lis Stol­ten­berg. Ud­stil­lings­ræk­ken af­slut­te­des med por­træt­teg­ning­er af to dig­te­re, ud­ført af med­lem­mer­ne den 18. no­vem­ber. I fe­bru­ar af­holdt bil­led­hug­ge­ren Ing­er-Ma­rie Jør­gen­sen et lys­bil­led­fo­re­drag om det kel­tis­ke Ir­land, og i ok­to­ber så vi vi­deo om Go­et­hes far­ve­læ­re. Vort med­lem Bo­ris Sam­sing skrev tekst og mu­sik til For­e­ning­ens bord­sang, som des­vær­re er så svær, at vi ik­ke kan synge den, men det kom­mer nok en dag. Ju­le­mø­det af­hold­tes næs­ten ef­ter bo­gen med ga­ver og bing­o­spil un­der kyn­dig le­del­se af ma­ler­ne Ver­ner Ul­dahl og Jør­gen Wendt.

 

I au­gust må­ned var vi et hold, der sat­te ate­li­e­ret mod Fre­de­riks­ga­de i stand. End­nu en gang tu­sin­de tak til Le­na Bid­strup, Ben­te Drai­by, J­eff Ib­bo, Sø­ren Birk Pe­der­sen, Gret­he Tran­berg og Win­nie Vö­ge for je­res sto­re bi­stand. Næs­te lo­ka­ler for­ven­tes at bli­ve det sto­re ate­li­er og be­sty­rel­ses­lo­ka­let. Køk­ke­net er un­der om­byg­ning og bli­ver snart me­get be­dre. Mange tak til Ben­te Drai­by, der i sam­ar­bej­de med Åse Bjørn Ni­el­sen står for det­te hårdt til­træng­te ar­bej­de. Åse Bjørn Ni­el­sen er vor dyg­ti­ge ser­vi­tri­ce, og det er vi yderst til­fred­se med. Ind imel­lem hjæl­per Lil­le Ol­ga til, og det er vi og­så gla­de for.

 

Vi bru­ger sta­digt lo­ka­li­ter­ne året rundt. Man­dags-, ons­dags-, tors­dags­hol­de­ne samt gra­fik­værk­ste­det har al­le væ­ret vel­be­søg­te. I som­me­ren var lo­ka­ler­ne igen væ­ret lej­et ud.

 

Og så er vi ble­vet stæv­net i By­ret­ten af en af lej­er­ne i ej­en­dom­men. Han fin­der ik­ke, at hans el­lers un­der­skrev­ne lej­e­kon­trakt er kor­rekt. Han har ik­ke få­et med­hold i Hus­lej­e­næv­net el­ler i An­ke­næv­net og for­sø­ger sig nu i By­ret­ten. Sa­gen kos­ter ær­ge­ligt nok for­e­ning­en en hel del for nød­ven­dig ad­vo­kat­bi­stand.

 

I be­sty­rel­sen for Ej­er­for­e­ning­en sid­der Sø­ren Birk Pe­der­sen, un­der­teg­ne­de samt en fra ej­er­lej­lig­he­der­ne. I 2000 har vi brugt al­le peng­e­ne på re­no­ve­ring af ej­en­dom­mens var­me­an­læg. I 2001 hå­ber vi på en re­no­ve­ring af trap­pe­op­gang­en, det vil si­ge ny gulv­be­læg­ning og ma­ling af væg­ge og lof­ter. --- Be­sty­rel­sen har be­stå­et af næst­for­man­den Kris­ti­an Beg­torp, kas­se­re­ren Ben­te Drai­by, se­kre­tæ­ren Mo­gens Hø­ver og med­lem­mer­ne Le­na Bid­strup, Ul­la Ljung­kranz, Bo­ris Sam­sing, Ma­ri­an­ne Sche­pe­lern og Kir­sten An­to­nie Sø­ren­sen samt un­der­teg­ne­de. Jeg vil ger­ne be­nyt­te lej­lig­he­den her til at tak­ke al­le i be­sty­rel­sen for et godt, ud­byt­te­rigt og al­tid hyg­ge­ligt sam­ar­bej­de.

 

Ni­els Wam­berg, for­mand

bottom of page