top of page

Beretning fra 1999

Be­sty­rel­sen har i lig­hed med sid­ste år be­stå­et af næst­for­man­den Mo­gens Hø­ver, kas­se­re­ren El­ly Sul­kjær Wes­ter­gaard, se­kre­tæ­ren Sø­ren Birk Pe­der­sen og med­lem­mer­ne Kris­ti­an Beg­torp, Ul­la Ljung­kranz, Bo­ris Sam­sing, Ma­ri­an­ne Sche­pe­lern, Kir­sten An­to­nie Sø­ren­sen og un­der­teg­ne­de. Jeg vil ger­ne be­nyt­te lej­lig­he­den her til at tak­ke al­le i be­sty­rel­sen for et godt, ud­byt­te­rigt og al­tid hyg­ge­ligt sam­ar­bej­de.

 

Vi har i årets løb mis­tet 3 med­lem­mer. Jeg vil be­de for­sam­ling­en om at rej­se sig og min­des ma­le­ren Inge Ben­dix­en, ma­le­ren Inge Li­se Bon­ne­vie og ma­le­ren Gu­drun Poul­sen.

 

Si­den sid­ste ge­ne­ral­for­sam­ling den 12. april 1999 har vi op­ta­get 3 nye med­lem­mer. Vel­kom­men til Le­ne Ras­mus­sen, Lars Hø­eg og Naja Sal­to. Vi er i dag 142 med­lem­mer. 

 

For­e­ning­en har igen i 1999 haft no­gle dej­li­ge mu­sik­af­te­ner, ud­stil­ling­er og fo­re­drag. Vi har hørt mu­sik med Aca­de­mic Brass Quin­tet, Mo­ments Jazz Qu­ar­tet, vor egen Kon­tra Kvar­tet og Den dan­ske Schu­bert Trio. Trioen spil­le­de på Ber­tel­af­te­nen, hvor gra­fi­ke­ren Ka­ren Høj­gaard blev hæ­dret med Ot­to Ba­che le­ga­tet. I ja­nu­ar for­tal­te ma­le­ren og Ot­to Ba­che-pris­mod­ta­ger fra 1998 Sø­ren Birk Pe­der­sen om si­ne ud­stil­le­de kunst­vær­ker. I fe­bru­ar og marts ud­stil­le­de og for­tal­te hen­hold­vis tors­dag-hol­det og me­tal­gra­fik-hol­det om de­res ud­stil­ling­er. I sep­tem­ber ud­stil­le­de Som­mer­hol­det. Ma­le­ren Ru­ben Gar­la­di præ­sen­te­re­de si­ne vær­ker i ok­to­ber og blev i no­vem­ber ef­ter­fulgt af græs­ke bil­le­der og fo­re­drag af ma­le­ren Ha­rald Böh­ling. Ud­stil­lings­ræk­ken af­slut­te­des med por­træt­teg­ning­er, ud­ført af med­lem­mer­ne den 8. no­vem­ber. I fe­bru­ar for­tal­te forsk­nings­bi­blio­te­kar, mag. art. Claus M. Smidt om Be­dre Byg­ges­kik, og i ok­to­ber holdt pro­fes­sor Mo­gens Krus­trup fo­re­drag om ar­ki­tek­ten og ma­le­ren Le Cor­bu­si­er. Ju­le­mø­det af­hold­tes næs­ten ef­ter bo­gen med ga­ver og bing­o­spil un­der kyn­dig le­del­se af ma­ler­ne Ver­ner Ul­dahl og Jør­gen Wendt. Eva Be­yer og El­se Hyl­dahl hav­de s­kre­vet nye, fest­li­ge tek­ster til hen­holds­vis Dej­lig er den him­mel blå og Den dan­ske sang er en ung blond pi­ge.

 

I som­me­rens he­de var vi et hold, der sat­te spi­se­lo­ka­let og køk­ke­net i stand. End­nu en gang tu­sin­de tak til Pe­ter Dohm, Ben­te Drai­by, J­eff Ib­bo, Rie og Kim Ro­sen­vold, Sø­ren Birk Pe­der­sen og Win­nie Vö­ge for je­res sto­re bi­stand. Næs­te lo­ka­le for­ven­tes at bli­ve det lil­le ate­li­er og be­sty­rel­ses­lo­ka­let. For­de­le og ulem­per ved at flyt­te vo­re lo­ka­li­te­ter fra 4. sa­len ned til stu­ee­ta­gen har fort­sat væ­ret over­vej­et.

 

I be­sty­rel­sen for Ej­er­for­e­ning­en sid­der Sø­ren Birk Pe­der­sen, un­der­teg­ne­de samt en fra ej­er­lej­lig­he­der­ne. I 1999 har vi få­et ma­let al­le vin­du­er og ho­ved­dø­ren mod ga­den. I år 2000 for­ven­tes 1. fa­se af trap­pe­op­gang­ens re­no­ve­ring og in­stal­le­ring af en ny var­me­veks­ler. Mås­ke bli­ver der penge til at ma­le he­le op­gang­en al­le­re­de i år.

 

I køk­ke­net fort­sæt­ter Åse. Hen­de er vi yderst til­fred­se med. Ind imel­lem kom­mer Lil­le Ol­ga og hjæl­per til, og det er vi og­så gla­de for.

 

Vi bru­ger sta­digt lo­ka­li­ter­ne året rundt. Ons­dags- og tors­dags ma­ler­hol­de­ne har og­så væ­ret vel­be­søg­te og fun­ge­ret godt, og det fo­re­kom­mer, at gra­fi­ke­re ar­bej­der i gra­fik­værk­ste­det mor­gen, mid­dag og af­ten. I he­le som­me­ren var lo­ka­ler­ne igen lej­et ud til et af vo­re med­lem­mer.

 

Så vil jeg igen i år be­nyt­te lej­lig­he­den til at tak­ke de med­lem­mer, der hver gang vi har stør­re kom-sam­me­ner, er så flin­ke til at dæk­ke så pænt op, og til Kris­ti­an Beg­torp, der fint og over­sku­e­ligt har få­et ord­net vor ga­ve-gra­fik-sam­ling.

 

Ni­els Wam­berg

bottom of page