top of page

Beretning fra 1998

Be­sty­rel­sen har i be­ret­nings­å­ret be­stå­et af næst­for­man­den Mo­gens Hø­ver, kas­se­re­ren El­ly Sul­kjær Wes­ter­gaard, se­kre­tæ­ren Sø­ren Birk Pe­der­sen og med­lem­mer­ne Kris­ti­an Beg­torp, Ul­la Ljung­kranz, Bo­ris Sam­sing, Kir­sten An­to­nie Sø­ren­sen og Ma­ri­an­ne Sche­pe­lern. Jeg vil ger­ne be­nyt­te lej­lig­he­den her til at tak­ke al­le i be­sty­rel­sen for et godt, ud­byt­te­rigt og al­tid hyg­ge­ligt sam­ar­bej­de.

 

Vi har i årets løb mis­tet ét med­lem. Jeg vil be­de for­sam­ling­en om at rej­se sig og min­des ma­le­ren Ka­ren Møl­ler Jen­sen.

 

Si­den sid­ste ge­ne­ral­for­sam­ling den 30. marts 1998 har vi op­ta­get 3 nye med­lem­mer. Vel­kom­men til mar­ler­ne Su­san­ne Ru­bin og Vla­di­mir Vo­ro­nin samt ar­ki­tekt Kar­sten Ri­is. I sep­tem­ber be­slut­te­de be­sty­rel­sen mid­ler­ti­digt at stop­pe for op­ta­gel­se af nye med­lem­mer. Vi var ved at bli­ve for mange til vo­re lo­ka­li­te­ter. I dag er vi 141 med­lem­mer. I sek­tion 1, der be­står af bil­den­de kunst­ne­re, kunst­hånd­vær­ke­re og ar­ki­tek­ter, er vi 133, og i sek­tion 2, der be­står af for­fat­te­re og mu­si­ke­re, er vi 8. De bil­den­de kunst­ne­re ud­gør 77% af med­lem­mer­ne, kunst­hånd­vær­ker­ne 3%, ar­ki­tek­ter­ne 14% og for­fat­te­re og mu­si­ke­re 6% af vo­re 141 med­lem­mer. Det har væ­ret drøf­tet i be­sty­rel­sen om der er for mange ar­ki­tek­ter, og om det for dem er for "let" at bli­ve med­lem af for­e­ning­en. Spørgs­må­le­ne vil bli­ve de­bat­te­ret på ge­ne­ral­for­sam­ling­en i 1999.

 

For­e­ning­en har igen i 1998 haft no­gle dej­li­ge mu­sik­af­te­ner, ud­stil­ling­er og fo­re­drag. Vi har hørt mu­sik med vor egen Kon­tra Kvar­tet­ten, de­but­kon­cert med Stry­ge­kvar­tet­ten og lyt­tet til end­nu en stry­ge­kvar­tet, be­stå­en­de ude­luk­ken­de af kvin­der. Ma­le­ren og med­lem af be­sty­rel­sen Kris­ti­an Beg­torp holdt fo­re­drag om si­ne ud­stil­le­de kunst­vær­ker, li­to­graf Oluf Kol­by for­tal­te om ma­le­ren Inge Li­se Bon­ne­vie og hen­des bil­le­der, ma­le­ren Ing­er Lut De­bios for­tal­te om gra­fik­kæl­de­rens ud­stil­ling, re­præ­sen­tan­ter fra ons­dags-hol­det for­tal­te om de­res vær­ker, ar­ki­tekt Poul Jen­sen holdt fo­re­drag om eg­ne, smuk­ke ar­ki­tek­tur­teg­ning­er, og vi slut­te­de af med ud­stil­ling­en af eg­ne por­træt­teg­ning­er. Mu­seums­di­rek­tør Stig Miss holdt et glim­ren­de cau­se­ri om Ber­tel Thor­vald­sen, og på Ber­tel­af­te­nen spil­le­de de kvin­de­li­ge stry­ge­re, og Ot­to Ba­ches le­gat blev til­delt ma­le­ren Sø­ren Birk Pe­der­sen. Ju­le­mø­det af­hold­tes helt ef­ter bo­gen med ga­ver og bing­o­spil un­der kyn­dig le­del­se af ma­ler­ne Ver­ner Ul­dahl og Jør­gen Wendt.

 

Gra­fik­kæl­de­rens vand­pro­ble­mer skul­le nu væ­re løst. En ho­ved­vand­led­ning vis­te sig at væ­re knæk­ket, hvil­ket be­tød, at der al­tid var vand på gul­vet i et par af kæl­der­rum­me­ne. Det skul­le nu væ­re ord­net og ma­let.

 

I be­sty­rel­sen for Ej­er­for­e­ning­en sid­der Sø­ren Birk Pe­der­sen, un­der­teg­ne­de samt en fra ej­er­lej­lig­he­der­ne. I 1998 har vi holdt en pau­se med de sto­re ved­li­ge­hol­del­ses­ar­bej­der, men reg­ner med at ma­le vin­du­er mod ga­den i 1999 og trap­pe­op­gang­en i år 2000. Vi har dog få­et nyt cy­kel­skur og en ny port­te­le­fon. Be­sty­rel­sen i Kunst­ner­for­e­ning­en skal me­get snart drøf­te og be­slut­te i hvil­ket om­fang, vi skal istand­sæt­te vo­re eg­ne lo­ka­ler på 4. sal.

 

I køk­ke­net har vi Åse, som vi yderst til­fred­se med. Ind imel­lem kom­mer Lil­le Ol­ga og hjæl­per til, og det er vi og­så gla­de for.

 

Vi bru­ger sta­digt lo­ka­li­ter­ne me­re og me­re. Og det er godt. Vi be­gynd­te cro­qu­is-sæ­so­nen 3 uger tid­li­ge­re end før, og af­slut­te­de den og­så 3 uger se­ne­re. Det ag­ter be­sty­rel­sen og­så at gø­re i 1999. Ons­dags- og tors­dags ma­ler­hol­de­ne har og­så væ­ret vel­be­søg­te og fun­ge­ret godt, og det fo­re­kom­mer, at gra­fi­ke­re ar­bej­der i gra­fik­værk­ste­det mor­gen, mid­dag og af­ten. I som­me­ren var lo­ka­ler­ne igen lej­et ud til et af vo­re med­lem­mer.

 

Så vil jeg godt be­nyt­te lej­lig­he­den til at tak­ke pi­ger­ne og dreng­e­ne, der hver gang vi har stør­re kom­sam­me­ner, er så flin­ke til at dæk­ke så pænt op. Og­så i år tak til Ing­er Ma­rie Jør­gen­sen, der fort­sat ar­bej­der med at re­gis­tre­re os al­le med fo­tos og kunst­vær­ker i de sto­re bø­ger.

 

Ni­els Wam­berg

bottom of page