top of page

Beretning fra 1997

Si­den sid­ste ge­ne­ral­for­sam­ling den 10. fe­bru­ar 1997 har be­sty­rel­sen be­stå­et af næst­for­man­den Mo­gens Hø­ver, kas­se­re­ren El­li Sul­kjær Wes­ter­gaard, se­kre­tæ­ren Sø­ren Birk Pe­der­sen og med­lem­mer­ne Kris­ti­an Beg­torp, Pe­ter Bon­de­sen, Bo­ris Sam­sing, Re­né Tan­cu­la Ni­el­sen og Ma­ri­an­ne Sche­pe­lern. Jeg har haft for­nøj­el­sen at væ­re for­mand. Jeg vil ger­ne be­nyt­te lej­lig­he­den her til at tak­ke be­sty­rel­sen for et godt, ud­byt­te­rigt og al­tid hyg­ge­ligt sam­ar­bej­de.

 

Vi har i årets løb mis­tet 3 med­lem­mer. Jeg vil be­de for­sam­ling­en om at rej­se sig og min­des ma­le­ren Hol­ger Koch, ma­le­ren An­ne Met­te Haa­gen­sen og vort æres­med­lem og mang­e­å­ri­ge for­mand Bent Rud.

 

I dag er vi 149 med­lem­mer. Jeg vil her by­de vel­kom­men til de 13 nye med­lem­mer, der er ble­vet op­ta­get i lø­bet af sæ­so­nen: Bjørn Bur­sel, Poul Spen­ter, Ti­ne Hecht-Pe­der­sen, Lis Lang­vad, Poul Jen­sen, Han­ne Aan­dahl, Kir­sten Knud­sen, Hel­le Schje­rup Han­sen, Ben­te Drai­by, Bir­te El­sas­dat­ter Bran­ner, Pe­ter Munch, John Ras­mus­sen og Chris­ter Li­e­be­rath.

 

For­e­ning­en har igen i 1997 haft no­gle dej­li­ge mu­sik­af­te­ner, dans, ud­stil­ling­er og fo­re­drag. Vi har hørt mu­sik med vor egen Kon­tra Kvar­tet­ten, jaz­zor­kes­tret Se­nior Ser­vice og en ny stry­ge­kvar­tet, der hav­de de­res de­but i dis­se lo­ka­ler. Til ju­le­ar­rang­e­men­tet dan­se­de Lea og Ni­na de­res egen spe­ci­elt skrev­ne dans led­sa­get af klas­sisk mu­sik. Vi har haft ud­stil­ling­er og kor­te fo­re­drag af Ver­ner Uhl­dahl Pe­ter­sen, Hel­ge Fre­de­rik­sen, som Kris­ti­an Beg­torp for­tal­te om, Ot­to Ba­che le­gat­mod­ta­ge­ren Kir­sten An­to­nie Sø­ren­sen, Kris­ti­an Beg­torp, In­ger­li­se Bon­ne­vie, som Olaf Kol­by for­tal­te os om, samt bil­le­der fra vort eget gra­fik­værk­sted, som Ing­er Lut De­bois ori­en­te­re­de om. I an­led­ning af Ber­tel Thor­vald­sens 200 års ro­mer­ske fød­sels­dag for­tal­te ar­ki­tek­ten Poul Abra­ham­sen i ja­nu­ar om Thor­vald­sen og si­der af ham, som sik­kert var nye for mange af os. Kris­ti­an Beg­torp for­tal­te om dan­ske ma­le­re i Rom og vis­te bil­le­der fra by­en og af eg­ne vær­ker. På Ber­tel­af­te­nen læs­te El­se Hyl­dahl op af "Land­lig­ger­bre­ve fra 1893" her­un­der fra et be­søg på Thor­vald­sens Mu­seum. For­dra­ge­ne blev run­det af af mu­seums­di­rek­tør Stig Miss, der cau­se­re­de over Thor­vald­sen og hans ger­ning­er. I­gen i 1997 hav­de vi i no­vem­ber en por­træt­af­ten, hvor vi teg­ne­de hin­an­den. De om­kring 30 del­ta­ge­re pro­du­ce­re­de et par hun­dre­de por­træt­ter, hvor­af en tre­di­e­del ud­stil­le­des i ju­le­må­ne­den. Ma­ri­an­ne Sche­pe­lern og Mo­gens Hø­ver hav­de til­ret­te­lagt et yderst vel­be­søgt og fest­ligt ju­le­mø­de med dej­lig mad, bing­o­spil, ga­ver og bal­let­dans.

 

I be­sty­rel­sen for Ej­er­for­e­ning­en sid­der Sø­ren Birk Pe­der­sen, un­der­teg­ne­de samt en fra ej­er­lej­lig­he­der­ne. Ej­en­dom­men har få­et ma­let vin­du­er­ne på gård­si­den, fa­ca­den mod går­den samt få­et re­pa­re­ret 2 alt­a­ner mod ga­den. I 1998 vil vi hol­de en pau­se, men reg­ner med at ma­le vin­du­er mod ga­den i 1999 og trap­pe­op­gang­en i år 2000. Lam­per­ne i trap­pe­op­gang­en og i går­den er nu al­le ble­vet ud­skif­tet med ori­gi­na­le lam­per fra år­hun­dred­skif­tet, da hu­set blev byg­get, og det va­rer næp­pe længe, før vi og­så får en ny og be­dre port­te­le­fon. Be­sty­rel­sen i Kunst­ner­for­e­ning­en skal snart drøf­te og be­slut­te i hvil­ket om­fang, vi skal istand­sæt­te vo­re eg­ne lo­ka­ler.

 

I køk­ke­net har vi Åse, som vi me­get til­fred­se med. Ind imel­lem kom­mer Lil­le Ol­ga og hjæl­per til, og det er vi og­så gla­de for.

 

Vi bru­ger lo­ka­li­ter­ne me­re og me­re. For det før­ste fort­sat­te cro­qu­is-teg­ning­en igen i år ud over den of­fi­ci­el­le sæ­son for 10-15 med­lem­mers ved­kom­men­de, og den be­gynd­te igen en må­neds tid før vin­ter­sæ­so­nens of­fi­ci­el­le start. I som­me­ren var lo­ka­ler­ne lej­et ud til et af vo­re med­lem­mer. Ons­dags- og tors­dags ma­ler­hol­de­ne har og­så væ­ret vel­be­søg­te og fun­ge­ret godt, og det fo­re­kom­mer, at gra­fi­ke­re ar­bej­der i gra­fik­værk­ste­det døg­net rundt, ugen igen­nem.

 

Så vil jeg godt be­nyt­te lej­lig­he­den til at tak­ke pi­ger­ne og dre­ge­ne, der hver gang vi har stør­re kom­sam­me­ner, er så flin­ke til at dæk­ke så pænt op. Tak til Ing­er Ma­rie Jør­gen­sen, der fort­sat ar­bej­der med at re­gis­tre­re os al­le med fo­tos og kunst­vær­ker i de sto­re bø­ger.

 

 

Ni­els Wam­berg

bottom of page