top of page

Beretning fra 1996

Si­den sid­ste ge­ne­ral­for­sam­ling den 12. fe­bru­ar 1996 har be­sty­rel­sen be­stå­et af næst­for­man­den Eli Pon­saign, kas­se­re­ren El­li Sul­kjær Wes­ter­gaard, se­kre­tæ­ren Sø­ren Birk Pe­der­sen og med­lem­mer­ne Pe­ter Bon­de­sen, Bo­ris Sam­sing, Mo­gens Hø­ver, Re­né Tan­cu­la og Ma­ri­an­ne Sche­pe­lern. Ma­ri­an­ne valg­tes i ste­det for Ol­ga Tesch, som øn­ske­de at for­la­de be­sty­rel­sen. Jeg har haft for­nøj­el­sen at væ­re for­mand. Og det har vir­ke­lig væ­ret en for­nøj­el­se. Det vil jeg be­nyt­te lej­lig­he­den til at tak­ke be­sty­rel­sen for.

 

Si­den sidst er vi ble­vet 8 nye med­lem­mer. Jet­te Glob, Pe­ter Dohm, Met­te Haa­gen­sen, Hel­ge Me­e­dom, Met­te Gar­del­li, Kir­sten Vil­helm­sen, Ro­ald Ste­en Han­sen og Kir­sten Mol­nar er op­ta­get som nye med­lem­mer. I sam­me pe­rio­de har no­gen for­ladt os, så vi er sta­dig­væk 150 med­lem­mer.

 

Ét med­lem er af­gå­et ved dø­den i det for­løb­ne år. Jeg be­der for­sam­ling­en rej­se sig og min­des ar­ki­tek­ten Uf­fe Kjær.

 

For­e­ning­en har igen i 1996 haft no­gle dej­li­ge mu­sik­af­te­ner, ud­stil­ling­er og fo­re­drag. Vi har hørt mu­sik med mu­si­ke­re fra Ryt­misk Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­um, Kon­tra Kvar­tet­ten, Bruck­ner Kvin­tet­ten og på Ber­tel­af­te­nen S­or­gen­fri Kvar­tet­ten. Vi har haft ud­stil­ling­er og kor­te fo­re­drag af Inge Ben­dix, Ot­to Ba­che le­gat­mod­ta­ger­ne Ul­la Ljung­krantz og Eli Pon­saing. Som no­get nyt hav­de vi i no­vem­ber en por­træt­af­ten, hvor vi teg­ne­de hin­an­den. De om­kring 25 del­ta­ge­re pro­du­ce­re­de om­kring 300 por­træt­ter, hvor­af 17 ud­stil­le­de ca. 60 af de­res vær­ker. Ma­ri­an­ne Sche­pe­lern og Mo­gens Hø­ver hav­de til­ret­te­lagt et yderst vel­be­søgt og fest­ligt ju­le­mø­de med dej­lig mad, bing­o­spil, ga­ver og har­mo­ni­ka­spil af As­bjørn Ole­sen. I 1996 gen­tog vi tra­di­tio­nen med en for­e­nings­skov­tur. Den blev til­ret­te­lagt og dyg­tigt le­det af Su­san­ne Koch, der tog ca. 25 af os med­lem­mer på van­dring og stu­di­e­tur på Esrum Møl­le­gaard. Vi spis­te fro­kost på gården, så byg­ning­er­ne og gik en lang tur i land­ska­bet. Suc­ces'en var stor, så det gen­ta­ger vi i 1997. Husk der­for at af­le­ve­re je­res in­ter­es­se-ta­lon i post­kas­sen ved ind­gang­en.

 

I be­sty­rel­sen for Ej­er­for­e­ning­en sid­der Sø­ren Birk Pe­der­sen, un­der­teg­ne­de samt en fra ej­er­lej­lig­he­der­ne. Ej­en­dom­men har ge­ne­ral­for­sam­ling in­den ud­gang­en af april, og her skal bl.a. ta­ges stil­ling til i hvil­ket om­fang, vi kan få ma­let he­le trap­pe­op­gang­en, re­pa­re­ret alt­a­ner og ind­ret­tet går­den lidt hyg­ge­ligt. Det fik vi des­vær­re ik­ke råd til i 1996. Til gen­gæld fik vi med stor og pro­fes­sio­nel hjælp af Pe­ter Bro­gaard ind­ret­tet toi­let i gra­fik­værk­ste­det. Det er be­sty­rel­sen yderst tak­nem­me­lig for. Nu skal kæl­de­ren ba­re ren­gø­res og shi­nes op med ma­ling.

 

Vor køk­ken­la­dy, Lil­le Ol­ga, stop­pe­de sit job i ja­nu­ar, men i ste­det kom Åse, som vi er me­get til­fred­se med.

 

Vi bru­ger lo­ka­li­ter­ne me­re og me­re. For det før­ste fort­sat­te cro­qu­is-teg­ning­en ud over den of­fi­ci­el­le sæ­son for 10-15 med­lem­mers ved­kom­men­de, og den be­gynd­te igen en må­neds tid før vin­ter­sæ­so­nens of­fi­ci­el­le start. I som­me­ren var lo­ka­ler­ne lej­et ud til et af vo­re med­lem­mer. Ons­dags- og tors­dags ma­ler­hol­de­ne har og­så væ­ret vel­be­søg­te og fun­ge­ret godt, og det fo­re­kom­mer, at gra­fi­ke­re ar­bej­der i gra­fik­værk­ste­det døg­net rundt, ugen igen­nem.

 

Så vil jeg godt be­nyt­te lej­lig­he­den til at tak­ke pi­ger­ne, der hver gang vi har stør­re kom­sam­me­ner, er så flin­ke til at dæk­ke så pænt op. Tak til Ing­er Ma­rie Jør­gen­sen, der har på­ta­get sig det sto­re ar­bej­de at re­gis­tre­re os med fo­tos og kunst­vær­ker.

 

Vor næst­for­mand gen­nem mange år, Eli Pon­saing, har be­slut­tet at for­la­de be­sty­rel­sen ved den­ne ge­ne­ral­for­sam­ling. Ik­ke på grund af util­freds­hed, men for­di han har kon­sta­te­ret, at be­sty­rel­sen kan kla­re ar­bej­det så­dan no­gen­lun­de uden ham. Men det bli­ver svært. Eli Pon­saing har væ­ret - på sin egen spe­ci­el­le, klar­sy­ne­de og lo­gisk tæn­ken­de må­de - be­sty­rel­sen et uvur­der­ligt med­lem og med en enorm gra­fisk vi­den. Et med­lem og hans tan­ker og væ­re­må­de, vi kom­mer til at sav­ne i det fort­sat­te ar­bej­de.  

 

Ni­els Wam­berg

bottom of page