top of page

Beretning fra 1995

På sid­ste ge­ne­ral­for­sam­ling den 13. fe­bru­ar 1995 tråd­te Bent Rud af som for­mand og blev af for­sam­ling for­tjent valgt til æres­med­lem af for­e­ning­en. Jeg valg­tes som ny for­mand, og jeg vil ger­ne ved den­ne lej­lig­hed si­ge jer end­nu en gang tak, for det har for mig væ­ret en dej­lig op­le­vel­se, spe­ci­elt sam­ar­bej­det med be­sty­rel­sen, der be­står af næst­for­man­den Eli Pon­saign, kas­se­re­ren Pe­ter Bon­de­sen, se­kre­tæ­ren Sø­ren Birk og med­lem­mer­ne Ol­ga Tesch, Bo­ris Sam­sing, Mo­gens Hø­ver, Re­né Tan­cu­la og vor for­ret­nings­fø­rer El­li Sul­kjær Wes­ter­gaard.

 

Si­den sidst er vi ble­vet 7 nye med­lem­mer. Ot­to Käsz­ner, Rag­nar Jen­sen, Vi­be­ke Stil­ling Lar­sen, Tor­ben Chris­ten­sen, Vi­vi­an Ro­se, Gu­drun Hum­mel og Ove Ir­lind. Vi er nu 150 med­lem­mer.

 

Be­sty­rel­sen be­gynd­te sit ar­bej­de med at ma­ne et ryg­te i jor­den. Der er ik­ke ta­le om at flyt­te her­fra. Vi bli­ver na­tur­lig­vis i dis­se tra­di­tions­ri­ge lo­ka­ler. Og i dis­se lo­ka­ler har vi igen i 1995 haft no­gle dej­li­ge mu­sik­af­te­ner, ud­stil­ling­er og fo­re­drag. Vi har hørt mu­sik med Bratch kvin­tet­ten og på Ber­tel­af­te­nen un­der­holdt sang­e­ren og gui­ta­ris­ten In­golf Ole­sen. Som no­get nyt har vi bedt den, der ud­stil­ler og­så om at for­tæl­ler lidt om si­ne bil­le­der. I 1995 har det væ­ret Jeff Ib­bo og Gra­fik­kæl­de­ren ved Re­né Tan­cu­la. I 1996 er det fort­sat med In­grid Wick­mann, Inge Ben­dix­en og i marts Ul­la Ljung­kranz. Mo­gens Hø­ver hav­de til­ret­te­lagt et yderst vel­be­søgt og fest­lig ju­le­mø­de med dej­lig mad og god­ter, bing­o­spil og vi­se­sang af Jes Sin­dal. In­ter­es­sen for at del­ta­ge i vo­re ar­ran­ge­men­ter har væ­ret sti­gen­de, så vi no­gen gange har væ­ret be­kym­ret for at kom­me i plads­nød. Vi har da og­så i be­sty­rel­sen over­vej­et, om vi skul­le si­ge stop for op­ta­gel­se af nye med­lem­mer. I 1995 gen­op­tog vi tra­di­tio­nen om for­e­nings­skov­tur. Den blev til­ret­te­lagt og dyg­tigt le­det af Su­san­ne Koch, der tog ca. 30 af os med­lem­mer på van­dring og stu­di­e­tur ved Ham­mer Møl­le og rundt i Hel­le­bæk. Suc­ces'en var stor, så det gen­ta­ger vi i 1996. Husk at af­le­ve­re in­ter­es­se-ta­lo­nen i post­kas­sen ved ind­gang­en. Og­så den er en ny­ska­bel­se i 1995 ef­ter for­slag fra et af vo­re med­lem­mer. I 1995 solg­te vi 1 lej­lig­hed og ud­lej­e­de 2, dog for max. 5 år. Vi ta­ger her­ef­ter stil­ling til, om de skal sæl­ges el­ler gen­ud­lej­es. Vi har så­le­des end­nu fler­tal­let i ej­en­dom­mens ej­er­for­e­ning. I be­sty­rel­sen sid­der Sø­ren Birk, un­der­teg­ne­de samt en fra ej­er­lej­lig­he­der­ne. Ej­en­dom­men har ge­ne­ral­for­sam­ling i slut­ning­en af marts, og her skal bl. a ta­ges stil­ling til i hvil­ket om­fang, vi kan få ma­let he­le trap­pe­op­gang­en. Det er 14 år si­den, den sidst blev ma­let. Des­u­den træng­er kæl­de­ren ge­val­digt til re­pa­ra­tio­ner og ma­ling. I sep­tem­ber må­ned øn­ske­de vor vi­ce­vært Sø­ren ik­ke at fort­sæt­te. I ste­det kom Man­ne, der har kla­ret job­bet - tak­ket væ­re Lil­le Ol­ga - frem til mid­ten af ja­nu­ar. Så fandt han og­så no­get, der var be­dre. En ny fast vi­ce­vært er end­nu ik­ke ble­vet an­sat.

 

Om gra­fik­kæl­de­ren: Vi har få­et mon­te­ret tryk­pres­se og sli­be­mas­ki­ne og af Ve­ra Myh­re få­et for­æ­ret ne­top sli­be­mas­ki­nen og en løf­te­an­ord­ning, som vi er yderst tak­nem­me­lig for. Vi har og­så dis­ku­te­ret en istand­sæt­tel­se af lo­ka­ler­ne, her­un­der ma­ling af væg­ge­ne. Vi hå­ber, at ar­bej­det kan igang­sæt­tes i 1996. Over­svøm­mel­se har vi og­så væ­ret ude for, men det blev kla­ret hur­tigt, ef­fek­tivt og bil­ligt af vor blik­ken­sla­ger.

 

Om 4.sa­len: I lig­hed med gra­fik­kæl­de­ren er der pla­ner om at istand­sæt­te og­så 4. sa­len incl. køk­ke­net i lø­bet af 1996 og evt. ved fri­vil­lig ar­bejds­bi­stand. Bru­gen af lo­ka­li­ter­ne er i 1995 vok­set be­ty­de­ligt. For det før­ste fort­sat­te gro­qu­is-teg­ning­en ud over den of­fi­ci­el­le sæ­son for 10-15 med­lem­mer helt frem til slut­ning­en af maj, og de be­gynd­te igen al­le­re­de i au­gust må­ned. He­le som­me­ren var lo­ka­ler­ne lej­et ud til et af vo­re med­lem­mer, og vi er i 1996 be­gyndt som for­søg at leje ud i we­ek-end'er­ne. Ons­dags- og tors­dags ma­ler­hol­de­ne har og­så væ­ret vel­be­søg­te og fun­ge­ret godt.

 

Så vil jeg godt til slut be­nyt­te lej­lig­he­den til at tak­ke pi­ger­ne, der hver gang vi har stør­re kom­sam­me­ner, er så flin­ke til at dæk­ke så pænt op. Tak til Bent Rud, som fort­sat - hå­ber vi - vil fort­sæt­te som for­e­ning­ens punch-ma­ker. Tak til Ing­er Ma­rie Jør­gen­sen, der har på­ta­get sig det sto­re ar­bej­de at re­gis­tre­re os med fo­tos og kunst­vær­ker. Tak til Lil­le Ol­ga, for­di du gen­nem 15 år har væ­ret vor kaf­fe­pi­ge og køk­ken­jom­frue. Lil­le Ol­ga vil til at teg­ne og ma­le og hol­der des­vær­re op i køk­ke­net, når den­ne sæ­son slut­ter. Tak til den an­den Ol­ga, Ol­ga Tesch, som des­vær­re er flyt­tet for langt væk til at fort­sæt­te i be­sty­rel­sen. Du har sid­det i be­sty­rel­sen, si­den du var en lil­le pi­ge og har gen­nem din stil­fær­di­ge, for­nuf­ti­ge og om­hyg­ge­li­ge fa­con få­et det he­le til at fo­re­gå på en be­ha­ge­lig må­de. Din sto­re ind­sats på mo­de­lom­rå­det har des­u­den gjort dig ver­dens­be­rømt ude i by­en, i an­dre kunst­ner­for­e­ning­er, på kunst­sko­ler og ik­ke mindst blandt mo­del­ler­ne. Tu­sin­de tak for din ind­sats.

 

Ni­els Wam­berg

bottom of page