top of page

Beretning fra 2022

Si­den sid­ste ge­ne­ral­for­sam­ling den 11. april 2022 er 2 af vore medlemmer afgået ved døden. Arkitekt Torben Christensen, maler Lars Høeg. Æret være deres minde.

Vi har optaget­ 5 nye med­lem­mer siden sidste generalforsamling. Vel­kom­men til illustrator Birde Poulsen, kunstmaler Denis Virlogeux, maler Yvonne Erbs, Bror Westnan og Linda Weiss Drescher. Vi er i dag 192 medlemmer eller 16 færre end ved sidste generalforsamling..

 

For­e­ning­en har i løbet af 2022 haft no­gle dej­li­ge mu­sik­af­te­ner, ud­stil­ling­er, foredrag, film, skovtur, fester og fælles arbejder i Grafikkælderen og på 4. salen.

 

Grundet coronaen kom vi først i gang med vore medlemsarrangementer i februar, hvor Hans Pauli Olsen den 7. præsenterede sin udstilling af tegninger og skulpturer. Derefter så vi formandens fim fra 2021 »Fra Antoni til Mies«, om forskellige byggerier i Barcelona.

 

I marts havde vi koncert med Akela Strygekvartet, præsentation af tegninger og selvportrætter af Jeff Ibbo og formandens film »En trekant med fire hjørner« og »La Misa«, begge fra 2007.

 

Den 11. april afholdt vi generalforsamling i vort lokale på 4. salen.

 

Årets skovtur fandt sted den 24. april, hvor ca. 40 medlemmer og nogle med ledsagere besøgte bl.a. Fåborg Museum. Turen var tilrettelagt af Eva Nedergaard og Lisbet Groth-Jensen.

 

September måned begyndte med en udstilling af Ralph Østrup, hvorefter der var koncert med de kinesiske tvillinger »Gemini Duo«, der begge spillede på accordion.

 

Hele oktober måned udstillede Kunstnerforeningens Litografihold, der bestod af  Lena Bistrup, Kirsten Antoni Sørensen, Marianne Schou Nielsen, Mogens Nørgård, Lisbet Groth-Jensen, Grete Siegler og Szibelle Tvermoes.

 

Efter præsentationen af udstillingen holdt Jesper Møller-Andersen foredrag med titlen »Legender – Selma Lagerlöf og Leo Tolstoj«.

 

Senere på måneden besøgte ca. 30 medlemmer Gipssamlingen i Vestindisk Pakhus for at tegne og male nogle af de mange afstøbninger.

Den 7. november måned og måneden ud udstillede Vladimir Voronin. Efter præsentationen så vi i anledning af Kunstnerforeningens 180 års fødselsdag formanden film fra 2003 om os selv. Den 21. november afholdt vi så vor fødselsdag. Det skete i LiteraturHaus på Nørrebro. Omkring 75 medlemmer deltog og dansede til musik fra Bernadotte Swingers og sang fra Mette Speich. Kunstnerforeningens Pris blev tildelt Eva Nedergaard.

I december måned udstillede Kunstnerforeningens Tirsdagshold, og den 5. december efter præsentationen havde vi koncert med Absalon Strygekvartet. Og den 19. december var omkring 35 medlemmer til julefest med musik, sang, bingo-banko og tale.

 

I år har vi benyttet lo­ka­li­teter­ne i næsten alle månederne. Man­dags-, ons­dags-, tors­dags­hol­de­ne samt grafikholdene har al­le væ­ret vel­be­søg­te, når det var muligt for coronaen. Og sangkoret fylder hver anden onsdag lokalerne med gode, gamle toner. Derfor en stor tak til Søren Birk Pedersen, Jeff Ibbo, Regitze Steinbruch og Eva Nedergaard. Hele som­me­ren har lo­ka­ler­ne igen været lej­et ud til modelmaling m.m.

 

Og en stor tak til Peder Musse, som igen har sørget for, at vi får nogle af Danmarks bedste musikere til at give koncert i vort lokale med skøn, klassisk musik.

 

I efteråret begyndte – efter beslutning i generalforsamlingen ­­– en arbejdsgruppe i bestyrelsen sammen med forslagsstilleren Søren Birk Pedersen at undersøge dagslysforholdene i det store atelier. Resultatet vil blive forelagt på næste generalforsmaling.

 

Be­sty­rel­sen i Kunstnerforeningen har i 2022 be­stå­et af næst­for­man­den Regitze Steinbruch, kas­se­re­ren Eva Nedergaard, se­kre­tæ­ren Mo­gens Kischi­novsky og med­lem­mer­ne Hanne Erlandsen, Lisbet Groth Jensen, Anne Kolsø, Peter Vilhelm Nielsen, Klaus Seyffart, og samt un­der­teg­ne­de. Jeg vil ger­ne be­nyt­te lej­lig­he­den til at tak­ke al­le i be­sty­rel­sen for et godt og udbytterigt samarbejde. Mange tak også til vor administrator, advokat Carl H. Petersen og hans stab af medarbejdere. Og slutteligt mange tak til skiftende rengøringspiger, der har sørget for at renholde 4. salen og Grafikkælderen. Og til sidst, men ikke mindst, til køkkenets Annie Former og  Hedvig Trägård.

 

Ni­els Wam­berg, for­mand

bottom of page