top of page

Beretning fra 2019

Si­den sid­ste ge­ne­ral­for­sam­ling den 29. april 2018 er 5 af vore medlemmer afgået ved døden. Alle 5 arkitekter. Det er Otto Käszner, Jens Galsøe, mag. art. og modtager af Otto Bache Min­delegat Bente Draiby, Kirsten Molnar og Niels Grundtvig-Poulsen. Æret være deres minde.

 

Vi har optaget­ 11 nye med­lem­mer siden sidste generalforsamling. Vel­kom­men til serigraf Ebbe Laurs Sørensen, billedkunstner Lise Ahlefeldt-Laurvig, grafiker Majlis Thomasson, billedkunstner André Lundquist, grafisk designer Bettina Kofmann, grafiker Charlotte Binau, billedkunstner Per Kamp, designer Philip Bro, arkitekt Torben Dahl, maler Lars Christian Kræmmer og dokumentarist Mette Mærsk. Vi er i dag 205 medlemmer eller 1 færre end i 2018.

 

For­e­ning­en har i løbet af 2019 igen haft no­gle dej­li­ge mu­sik­af­te­ner, ud­stil­ling­er, foredrag, skov–tur, film og fester.

 

Januar måneds udstiller var billedkunstner Peter Sass, der den 7. præsenterede sine værker. Derefter var der jazzkoncert med tenorsaxofonisten Gideon Tazelaar, bassisten Felix Moseholm og guitaristen Johannes Wamberg.

 

Februar måneds udstiller var Litografikholdet, der den 4. præsenterede sin udstilling. Holdet bestod af Sibelle Tværmoes,  Mogens Nørgaard, Marianne Schou Nielsen,  Christian Ulrik Schmidt, Per Vendelbo, Kirsten Antonie Sørensen, Lena Bidstrup, Sara Fritsche og Susanne Rubin. Derefter holdt Jesper Møller Andersen foredrag om Tove Ditlevsen.

Den 18. februar havde vi filmaften, hvor vi så Marie Breyen's film fra 2017 om maleren Arne Haugen Sørensen »Vandringsmanden« og formandens film ligeledes fra 2017 »Ansigter i Jordan«.

 

Marts måneds udstiller var billedkunstneren Lone Villaume, der den 4. præsenterede sine kunstværker.

Derefter fortalte gadedigteren Kristian Kronman om »Den ukendte Halfdan (Rasmussen) og ham, vi elsker«.

April måneds udstiller, der åbnede den 1. var 58 croquis tegninger udført af 29 medlemmer: Peter Abelin, Helle Scheffmann, Peter Munch, Ann Bergitha Broch, Gunver Hansen, Thomas Wies­ner, Kristina Kudsk, Poul Farlov, Deolinda Fonseca, Allan Malchau, Søren Birk Pedersen, Else Rose, Lone von Bülow, Torben von Bülow, Kirsten Vilhelmsen, Sanne Steen Villadsen, Peter Sass (blyant og akvarel), Jens Galsø, Inge Poulsen, Carl Vang, Peter Dohm, Flemming Pahus Jensen, Bente Fog-Møller, Otto Käszner, Niels Vorting, Niels Wamberg, Ralph Østrup, Svend Baggesen og Helle Schjerup Hansen.

Derefter holdt mag. art. i kunsthistorie Hanne Abildgaard foredrag om 'Barbermaleren' John C(hristensen)  (1896-1940).

Den 4. april havde vi en ekstra filmaften, hvor Viola Ellehammer Dasseville viste »When The Light Burns Out«, en film, hvor hun har hovedrollen.

​Den 28. april deltog 50 medlemmer i årets skovtur, som var tilrettelagt af Eva Nedergaard og Hanne Erlandsen. På turen besøgte vi Månstorps Gavlar, Skitsemuseet i Lund og Dalby kirke. Og den 29. april afholdtes generalforsamling, hvor 48 medlemmer deltog. Formanden, Niels Wamberg, blev her udnævnt til Æresmedlem af Kunstnerforeningen.

Den 27. maj afholdtes et ekstra ordinært medlemsmøde, besluttet af generalforsamlingen, om Kunstnerforeningens fremtid. 60-65 medlemmer deltog i debatten.

September måneds udstiller var billedhuggeren og modtageren af Kunstnerforeningens Pris i 2018 Marianne Schepelern, der præsenterede sine værker.

Derefter var der koncert med guitaristen Jacob Artved, bassisten Thomas Fonnesbæk og saxofonisten Simon Spang-Hanssen. 

Den 7. september afholdtes en mindeudstilling over grafikeren Carsten Hansen. Regitze Steinbruch stod for arrangementet. 100-vis af grafiske tryk var doneret af familien. De blev solgt til de fremmødte for kr. 0 til 100. 

Derefter holdt maleren og skulptøren Frederik Næblerød foredrag - som et interview med formanden - om sit liv og sine arbejder.

Den 14. september så vi Henning Karlsens film fra 1986 »OVIRI«, om maleren Paul Gauguin's liv, fra han kommer til Paris i 1893, til han rejser tilbage til Tahiti. Gauguin spilles af Donald Sutherland og hans 14 årige model af Sofie Gråbøl.

Den 21. september debatterede medlemmerne, hvorledes man i fremtiden kan blive medlem af Kunstnerforeningen, og hvorledes man kan få yngre kunstnere til at blive interesseret i foreningen og blive medlem. Rundt regnet var halvdelen af de fremmødte interesseret i, at det oprettes et særligt optagelsesudvalg, valgt af generalforsamlingen. Den anden halvdel var stort set tilfredse med den nuværende ordning, hvor det er bestyrelsen, der forestår optagelsen.

 

November måneds udstiller var grafikeren Carl Vang Petersen, der den 4. præsenterede sin udstilling og fortalte om sin store interesse for malerkunsten.

Derefter holdt guldsmed Peder Musse foredrag om det at være guldsmed.

Den 18. november afholdtes Bertelaften. Maleren Sussanne Rubin tildeltes Kunstnerforeningens Pris 2019. Diplomet er designet af Joseph Salamon og Regitze Steinbruch.

Barnardotte Swingers spillede op til dans for de ca. 60 deltagende medlemmer

December måneds udstiller var arkitekt MAA/Cand. Phil. maler og grafiker Else Rose, der den 4. præsenterede sine værker, der alle var udført på hendes iPad. ​

​Derefter gav The Nightingale String Quartet (Josefine, Marie, Gunvor og Marie Louise) koncert med værker af Carl Nielsen (1865-1931) og Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847).

​Den 16. december havde vi julemøde med næsten 60 medlemmer ved et flot pyntet bord. Efter spisningen opførtes en cabaret. Per Frederiksen spillede harmonika, Regitze Steinbruch var croquis-model, Mogens Kischinovski var Bertel Thorvaldsen og Jens Møller-Andersen spillede formanden Niels Wamberg. En kæmpe succes.

 

Kunstnerforeningen har med stor tak modtaget en bog fra Jytte Loehr »Maleri Magi«, fra Jan Kozon bøgerne »Verdensrummets sneblad« og »Menneskeåen«, fra Flemming Pahus Jensen et menneske-skelet som samlesæt, fra Per Vendelbo 2 fotolamper med tilbehør og fra Mogens Høver et selvportræt samt et malerstafeli.

 

Også i år har vi benyttet lo­ka­li­teter­ne i alle månederne. Man­dags-, ons­dags-, tors­dags­hol­de­ne samt grafikholdene har al­le væ­ret vel­be­søg­te. Og så har vi sangkoret, der hver anden onsdag fylder lokalerne med gode, gamle toner. Derfor en stor tak til Søren Birk Pedersen, Jeff Ibbo, Regitze Steinbruch, Eva Nedergaard og Per Vendelbo. Hele som­me­ren har lo­ka­ler­ne igen været lej­et ud til modelmaling m.m.

 

Og en stor tak til Peder Musse, som sørger for, at vi får nogle af Danmarks bedste musikere til at give koncerter i vort lokale med skøn, klassisk musik.

 

Be­sty­rel­sen i Kunstnerforeningen har i 2019 be­stå­et af næst­for­man­den Regitze Steinbruch, kas­se­re­ren Eva Nedergaard, se­kre­tæ­ren Mo­gens Kischinovsky og med­lem­mer­ne Hanne Erlandsen, Christian Ulrik Schmidt, Steen Eilers, Thomas Wiesner og Bente Polano, som dog ønskede at forlade bestyrelsen den 11. november, samt un­der­teg­ne­de. Jeg vil ger­ne be­nyt­te lej­lig­he­den til at tak­ke al­le i be­sty­rel­sen for et godt og udbytterigt samarbejde. Mange tak også til vor administratorer, advokat Mads Cramer og hans stab af medarbejdere. Og slutteligt mange tak til Emilie Iman, der sørger for at renholde 4. salen og Grafikkælderen. Og til sidst, men ikke mindst, til chefen i køkkenet Annie Former.

 

Ni­els Wam­berg, for­mand

bottom of page