top of page

Kunstnermoms

Billedkunstnere er omfattet af særlige regler for moms. En del af den kunstneriske virksomhed er fritaget for moms, for en anden del skal der betales almindelig moms (25 procent), og endelig er salg af kunstnerens førstegangsværker belagt med en særlig kunstnermoms (5 procent).

Momsfritagelse
Ifølge momsloven er forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed fritaget for moms. Ved anden kunstnerisk virksomhed forstås foredragsvirksomhed, optræden og lignende.

 

Almindelig moms
En almindelig erhvervsvirksomhed skal momsregistreres, når omsætningen overstiger 50.000 kroner, hvilket også er tilfældet for den del af den kunstneriske virksomhed, som ikke er direkte momsfritaget. Dette gælder eksempelvis for udstillingsvederlag, salg af reproduktioner via f.eks. postkort eller plakater. Disse aktiviteter er belagt med den almindelige momssats, også selvom man som kunstner benytter kunstnermomsen ved salg af originale værker.

Kunstnermoms
Hvis en kunstners salg i årets løb overstiger kr. 300.000, bliver han momspligtig for resten af året og det følgende år.
Der skal kun betales afgift af salg, som finder sted efter, at registreringspligten er indtrådt. Registreringspligten kan indtræde i løbet af året. Når den ophører, vil den altid ske ved udgangen af et år. Er registreringspligten ophørt, skal der ikke betales moms af salg efter dette tidspunkt.
Grundlaget for beregning af den udgående moms ved kunstneres førstegangssalg er 20 procent af salgssummen, svarende til en effektiv momssats på 5 procent (20 procent af 25 procent).
Grundlaget for beregning af den indgående moms er udgifterne til køb af materialer m.v. til produktionen. Der er fradragsret for hele momsbeløbet, det vil sige 25 procent.

Værker der er omfattet af kunstnermoms

■ Malerier, tegninger og pasteller, der udelukkende er fremstillet som håndarbejde (undtagen tegninger og hånddekorerede industriprodukter), collager og lignende 

■ Originale stik, tryk og litografier

■ Originale skulpturer, uanset materialets art

■ Gobeliner og vægtekstiler udført i hånden på grundlag af kunstners originale tegninger, såfremt der ikke findes mere end et eksemplar af hver

■ Originale keramiske produkter og mosaikker på træ

■ Keramiske unika 

■ Emaljevarer på kobber

■ Foto signeret og nummereret i et antal på op til 30 eksemplarer

 

”Foto er kommet med i ordningen fra foråret 2006, men vær opmærksom på, at installationer, film og digital kunst fortsat ikke er omfattet af reglerne for kunstnermoms”

Kunstnere kan sælge egne værker momsfrit eller med kunstnermoms både privat og på udstillinger, når salget foregår i kunstnerens eget navn. Salget kan ligeledes ske gennem gallerier, når der er en skriftlig aftale med kunstneren om salg, og det fremgår af salgsfakturaen, at salget er sket i kunstnerens navn og for dennes regning (i den forbindelse anbefaler vi Bkfs anvisningsaftale). Kunstneren skal have den fulde ejendomsret til kunstværket, indtil salget finder sted. Det er således en forudsætning, at galleriet alene medvirker som formidler i forbindelse med salget. Galleriet skal betale moms efter lovens almindelige regler af formidlingshonoraret (provisionen). Dette gælder også provision for salg af udenlandske kunstneres værker.

Såfremt salg af kunstværker sker i galleriets eller kunsthandlerens eget navn, skal der betales 25 procent i moms, med mindre galleriet m.fl. anvender reglerne om brugte varer.

Anvendelse af kunstnermoms-regler gælder ifølge afgørelser truffet under den gamle moms-lovgivning ved kunstnerens salg af egne kunstværker, uanset om kunstværket betales som engangsydelse eller årlige licensydelser.

Kunstnermoms omfatter også afsætning af gengivelsesrettighederne til kunstnerens egne arbejder og fremstilling af litografier, som sker ved et samarbejde mellem en kunstner og en grafisk virksomhed, og hvor kunstneren evt. betaler medgående materialer og foretager den kunstneriske udformning af det grafiske værk, medens virksomheden stiller værksted, maskiner og teknisk bistand til rådighed.
Hvis de fremstillede litografier deles med halvdelen til kunstneren og halvdelen til virksomheden, og parterne sælger hver deres del af oplaget, skal den grafiske virksomhed betale fuld moms, mens kunstneren enten er momsfri eller kan beregne momsen efter kunstnermomssatsen på 5 procent.

 

Momsregistrering
I følgende tilfælde skal du altid momsregistreres:

■ Førstegangssalg af egne værker overstiger 300.000 kroner i et enkelt år

■ Din kunstnervirksomhed, som ikke er fritaget for moms, overstiger 50.000 kroner

Men du kan også frivilligt lade dig momsregistrere for at opnå fordelene ved kunstnermomsen.
Det er indlysende, at kunstnere med store materialeudgifter vil have en særlig fordel ved momsregistreringen, men derudover kan der ved salg via gallerier opnås en betydelig besparelse i forhold til tidligere.
Nedennævnte eksempel kan illustrere forskellen, idet der i begge tilfælde forudsættes, at kunstneren står som sælger, og at galleriet i begge tilfælde som bruttohonorar modtager halvdelen af salgssummen.

 

Eksempel

 

Kunstneren ej momsregistreret

 

Salgspris                                                                          75.000

Galleriprovision inkl. moms                                        37.500

Kunstnerens andel                                                         37.500

  

Kunstneren er momsregistreret

 

Salgspris inkl. moms                                                     75.000

Galleriprovision inkl. moms                                        37.500

Afregning fra galleriet                                                   37.500

      

Tilbagebetaling af negativ moms fra Skat                   3.929

Nettoindtægt for kunstneren                                       41.429

 

Beløbet fremkommer således:

 

Salgspris ekskl. moms (100/105 af kr. 75.000)         71.429

Kunstnermoms  (salgsmoms)                                          3.571

 

Galleriprovision ex moms(100/125 af kr. 37.500)   30.000

Moms af galleriprovision                                                  7.500

  

Afregning fra galleriet                                                      37.500

Momsregnskab:

Salgsmoms                                               3.571  

Købsmoms                                               7.500

Tilbagebetaling fra Skat                        3.929                  3.929

Nettoindtægt for kunstneren                                          41.429

 

 

Ordningen er i praksis endnu mere gunstig, idet der i eksemplet kun er regnet med købsmoms af galleriprovisionen – i virkeligheden ville kunstneren også få købsmoms retur af alle materialekøb og øvrige momsbelagte erhvervsudgifter.

(Kilde: BKF)

 

 

 

Billedkunstnere, malere og andre skabende kunstnere og disses arvinger kan ved førstegangssalg af kunstnerens egne værker betale moms af værkerne på et reduceret grundlag, svarende til 20 procent af det modtagne vederlag.

Det reducerede grundlag for salg af kunstgenstande omfatter også afsætning af gengivelsesrettigheder til dine egne værker og salg af kunstværker, der udføres med delvis hjælp fra andre efter dine personlige anvisninger og kontrol.

Når du sælger kunstværker, skal du udstede en sædvanlig faktura, og momsbeløbets størrelse skal være angivet på fakturaen. Se hvad en sædvanlig faktura skal indeholde i vejledningen Moms - fakturering, regnskab mv. Du skal udstede dine fakturaer, når leverancen er afsluttet eller snarest derefter. Faktureringen må ikke ske senere, end hvad der er almindeligt inden for branchen, (fx uge- eller månedsvis).

Du kan anvende reglerne om det reducerede afgiftsgrundlag ved førstegangssalg, både når din virksomhed er drevet i personligt regi, og hvis den er drevet i selskabsform.

Du kan også anvende det reducerede grundlag, når du sælger egne værker på kunstudstillinger, hvis salget foregår i dit eget navn. Du kan også foretage førstegangssalg af egne kunstgenstande, når et galleri medvirker ved salget. Salget skal ske i dit navn, og du skal have ejendomsret til kunstgenstanden, indtil salget sker. Galleriet skal udstede fakturaen i dit navn. Din faktureringspligt kan opfyldes, hvis galleriet i dit navn og for din regning udsteder en faktura til køberen af kunstværket. Der er ikke krav om, at galleriet anvender dit fakturapapir. Hvis galleriet leverer bistand med salg, lokaler mv. til dig, er de leverancer momspligtige.

Hvis et galleri eller en kunsthandler sælger en kunstgenstand ved et kommissionssalg, skal der beregnes moms af den fulde salgspris.

Du har fradragsret for moms af indkøb til brug for dine salg af momspligtige kunstgenstande, efter du har overskredet registreringsgrænsen på 300.000 kr. og er blevet momsregistreret.

Hvis du som kunstner leverer andre varer og ydelser ud over salg af egne værker, skal disse afgiftsberigtiges efter momslovens almindelige regler.

Sådanne varer kan fx være egne kunstværker, når de ikke falder ind under momslovens definition på en kunstgenstand (se nedenfor). Udstillingsvederlag modtaget for udstilling af dine egne værker er et eksempel på en momspligtig ydelse. Det betyder, at du skal afregne 25 procent moms af det vederlag, som du modtager for kunstværket og udstillingsvederlaget, når omsætningen fra disse og andre momspligtige salg overstiger 50.000 kr., eller du allerede er momsregistreret.

Tilskud og lignende, som du modtager fra 3. mand, skal medregnes ved opgørelsen af vederlaget for dine leverancer, når tilskuddet er direkte forbundet med varens eller ydelsens pris, og det helt eller delvist dækker betalingen for din leverance.

Definition af kunstgenstande efter momsloven
Når du skal finde ud af, om et af dine kunstværker kan komme ind under særreglerne for salg af kunstgenstande, skal du være opmærksom på, at momsloven indeholder sin egen definition på, hvad der regnes som kunstgenstande. Ved kunstgenstande forstås:

• Varer henhørende under KN-kode 97 01, dvs. malerier, kollager og lignende, tegninger og pasteller, der af kunstneren udelukkende er udført i hånden. Undtaget herfra er bygnings- og maskintegninger samt egne tegninger til industrielle, kommercielle, topografiske eller lignende formål, hånddekorerede industriprodukter, malede teaterkulisser, atelierbagtæpper og lignende.

• Varer henhørende under KN-kode 97 02, dvs. originale stik, tryk og litografier. Herved forstås et begrænset antal direkte aftryk i sort og hvid eller i farve af én eller flere plader, der af kunstneren udelukkende er udført i hånden. Det er uden betydning, hvilken teknik og hvilket materiale, kunstneren har anvendt, dog må der ikke være benyttet nogen mekanisk eller fotomekanisk proces.

• Skulpturer henhørende under KN-kode 97 03, udført af kunstneren selv, herunder afstøbninger af skulpturer i et antal på højst otte eksemplarer, kontrolleret af kunstneren eller dennes arvinger. Antallet på otte afstøbninger kan dog overskrides, såfremt afstøbningerne er foretaget før den 1. januar 1989, og skulpturen ikke har karakter af en handelsvare.

• Tapisserier og vægtekstiler, henhørende under KN-kode 58 05 og 63 04, udført i hånden på grundlag af kunstnerens originale tegninger, såfremt der ikke findes mere end otte eksemplarer af hver.

• Keramiske unika, udført i hånden af kunstneren og signeret af denne. Det forhold at kunstneren arbejder ud fra et tema og fremstiller forskellige varianter, fratager ikke nødvendigvis genstandene deres karakter af unika.

• Emaljearbejder på kobber, udelukkende udført i hånden i et antal på højst otte eksemplarer, som nummereres og signeres af kunstneren eller af kunstnerens atelier, bortset fra bijouterivarer og guld- og sølvsmedearbejder.

• Fotokunst, taget af kunstneren, aftrykt af denne eller under dennes tilsyn, signeret og nummereret i et antal på op til 30 eksemplarer, uanset formater og underlag. Se også Momsvejledningen, der indeholder en uddybende beskrivelse af fotokunst.

(Kilde: Skat)

bottom of page